Абу Хомид Ғаззолий (Абу Хамид аль-Газали)
14 октябрь 2014, Вторник
Абу Хомид Ғаззолий (Абу Хамид аль-Газали)
Бу улуг имомнинг тулик исми Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ахмад Тусий Абу Хомид Газолий. У киши Тус вилоятининг (хозирги Машхад) Тобарон номли шахарида 450 х.с.да таваллуд топганлар.  Отаси ахли солих ва камбагал одам булиб жун йигириш билан кун курар эди. У уламоларни севар, хурмат килар ва уларнинг хизматида булиб имкони борича уларга мол хам сарфлар эди. Уламоларнин...
Читать далее
Мир Алишер Навои
02 май 2014, Пятница
Мир Алишер Навои
Алишер Навоий (тулик исми - Низомиддин Мир Алишер Навоий) - 15- аср жа?он маънавиятининг буюк сиймоси 1441 йил 9 февралда (хижрий 844 йил рамазон ойининг 17-куни) ?ирот шахрида ту?илган. ?ирот ша?ри XV аср биринчи ярмида буюк Со?иб?ирон Амир Темур асос солган улу? салтанатнинг иккинчи пойтахти, Амир Темурнинг кичик ў?ли Шо?рух Мирзонинг ?арамогидаги обод манзиллари...
Читать далее
Улубек Муаммад Тараай
21 ноябрь 2013, Четверг
Улубек Муаммад Тараай
Улубек ўзбек хали тарихида буюк астроном ва математик, давлат арбоби сифатида из олдирган. Шорухнинг ўли, Амир Темурнинг набирасидир Соибироннинг “беш йиллик юриш”ида (1392-96) Иродаги Мордин алъасини амал илиш чоида туилган. Шарафуддин Али Яздий “Зафарнома” асарида ёзишича, Амир Темур узурига чопар келиб Улубекнинг туилгани ва мунажжимлар бу невара ...
Читать далее
Жалолиддин Мангуберди
21 ноябрь 2013, Четверг
Жалолиддин Мангуберди
Джалолиддин Мангуберди - Хоразмшолар давлатининг сўнгги укмдори, моир саркарда. У Ануштегинийлардан булган. Хоразмшолардан Муаммаднинг катта ўли. Онаси – Ойчечак туркман канизакларидан бўлган. Жалолиддин бурнида оли (манк) бўлгани учун Манкбурни номи билан аталган. Кейинчалик бу ном талаффузда ўзгариб “Мангуберди” номи билан машур бўлиб кетган. Жалолиддин вояга етгач, отаси уни азна, Бомиё...
Читать далее
Шохрух Мирзо
29 октябрь 2013, Вторник
Шохрух Мирзо
Шохрух Мирзо 1377 йил 20 август, пайшанба куни дунёга келган. У буюк Амир Темурнинг тўртинчи ўли бўлган. Тарихчи Хондамирнинг берган маълумотига араганда, Шорухнинг онаси Таой Туркон оо Соибироннинг хос канизакларидан бўлиб, Амир Темур кейинчалик уни ўз никоига олган. Шундай бўлса ам Шорухни Сароймулкхоним тарбиялаб катта килган. Шорух Мирзо ёшлигидано акоми шариатга а...
Читать далее
Бахоуддин Накшбанд
29 октябрь 2013, Вторник
Бахоуддин Накшбанд
Марказий Осиёда XIV асрда мавжуд бўлган яна бир катта тасаввуфий тариат — «Нашбандия» тариатидир. Бу тариат Хожа Муаммад Баоуддин Нашбанд номи билан болидир. Нашбанд 1318 йилда Бухоро ёнидаги асри индуён ишлоида туилади (сўнгра азрати Нашбанд шарофати билан бу ишло «асри Орифон» деб атала бошланган). 1354 йилда вафот этган мутасаввуф олим Хожа Муаммад Бобои Само...
Читать далее
Мусо ал-Хоразмий
29 октябрь 2013, Вторник
Мусо ал-Хоразмий
Мухаммад ал-Хоразмий - буюк математик, астроном ва географ, VIII асрнинг охири ва IX асрнинг биринчи ярмида яшаб ижод этган. Бу даврда Марказий Осиё араб халифалиги таркибига кирар эди. Ривожланиб келаётган мавжуд тизум такозо килган ижтимоий-итисодий талаблар бу даврдаги тараккиёт жараёнининг асосий омилларидан бири бўлди. Курилиш, савдо-соти, хунармандчилик, дехкончилик ва бошка соха...
Читать далее
Абу Райхон Беруний
29 октябрь 2013, Вторник
Абу Райхон Беруний
Абу Райхон Беруний (тулик исми - Абу Райхон Мухаммад ибн Ахмад ал-Беруний) ўрта асрнинг буюк комусий олими ва мутаффакири катор фанларни: астрономия, физика, математика, геодезия, геология, минералогия, тарих кабиларни чукур ўрганди. У Хоразмнинг кадимги пойтахти Кот шахида тугилан ва ёшлигиданок илм-фанга кизикиши орта борган. Беруний кейинчалик машхур олим Абу Наср Мансур ибн ...
Читать далее
Абу Али ибн Сино
29 октябрь 2013, Вторник
Абу Али ибн Сино
Абу Али ибн Сино - Марказий Осиё халлари маданиятини Ўрта аср шароитида дунё маданиятининг олдинги аторига олиб чиан буюк мутафаккирлардан бири булган, у Европада Авиценна номи билан машурдир. Ибн Сино (асл исми усайн, отасининг исми Абдулло) Бухоронинг Афшона ишлоида, ижрий 370 (980) йилнинг сафар ойида, амаддор оиласида туилган. 986 йилда Ибн Сино оиласи Бухор...
Читать далее
Мирзо Улугбек
29 октябрь 2013, Вторник
Мирзо Улугбек
Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонига биноан 1994 йил Мирзо Улугбек таваллудининг 600 йиллиги муносабати билан мамлакатимизда катта тантаналар ва халаро илмий анжуманлар ўтказилди. Парижда ам ЮНЕСКО арори билан учрашувлар ва конференциялар бўлиб ўтди. Улугбек 1394 йилнинг март ойида Эроннинг арбидаги Султония шарида, бобоси Темурнинг арбий юриши пайтида туилди. У Шо...
Читать далее
Али Кушчи
29 октябрь 2013, Вторник
Али Кушчи
Али Кушчи «Ўз даврининг Батлимуси» деб танилган. Али Кушчи (тулик исми - Алоуддин Али ибн Муаммад ал-Кушчи) Самаркандда тугилиб ўсган ва XV асрда илмий фаолият кўрсатган математик ва астрономлардандир. Унинг тугилиш санаси маълум бўлмаса-да, XIV аср охири ё XV аср бошида тугилган деб тахмин килинади. У Улубек саройидаги Мухаммад исмли овчи ушларга аровчи бир кишининг ...
Читать далее
Давлатшох Самаркандий
29 октябрь 2013, Вторник
Давлатшох Самаркандий
Давлатшох Самаркандий(тулик исми - Давлатшох ибн Алоуддавла Бахтишох ал-Розий ас-Самаркандий) XV асрнинг машхур адабиётшунос олимларидан бири булган. Унинг таржимаи олига оид маълумотлар жуда кам бўлиб, "Тазкирот ун-шуаро" ("Шоирлар тазкираси") асарида келтирилган баъзи бир маълумотларга ишонган холда, у йирик харбий хизматчи ва давлат арбоби оиласида таваллуд топган. Унинг отаси Б...
Читать далее
ГОТОВЫЕ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДИПЛОМНЫЕ, НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
SKACHAT-BESPLATNO.INFO © 2013-2019