Biznes jarayonlarini modellashtirish
27 март 2017, Понедельник
Biznes jarayonlarini modellashtirish
Biznes bu mashaqqat talab etiladigan jarayonlardan biri bo'lib, unda juda ko'p kutilmagan vaziyatlarga duch kelamiz. O'z biznesimizni yo'lga...
Читать далее
Iqtisodiy KIBERNETIKA
27 март 2017, Понедельник
Iqtisodiy KIBERNETIKA
Bugungi kunda barcha soxalarda axborot texnologiyalarining qo'llanishi, turli o'zgarishlar qilinishiga sabab bo'lmoqda. Yangi texnologiyalarning...
Читать далее
Туризм ва сафарларни ташкил этиш
25 декабрь 2013, Среда
Туризм ва сафарларни ташкил этиш
Ўз йўналиши, характери ва фаолияти хусусиятларига кўра саёат сайр илиш ва сафар шаклларига ажралади. Сайр илиш кенг оммага улай бўлган пиёда юриш, чанида, велосипед, айи ва боша воситалар ёрдамида солини яхшилаш, организмни чинитириш масадида уюштириладиган иса муддатли оммабоп саёат формасидир. Саёатнинг бу шаклида кекса, ёш иштирок этиши мумкин. Экскурсия жамоа бўлиб равишда бирон объектга илмий ...
Читать далее
Товар сотиш жараёни
01 декабрь 2013, Воскресенье
Товар сотиш жараёни
Масулотнинг юк сифатида ишлаб чиариш жараёнида истеoмолчига етиб келишгача ташиш, салаш ва ўшимча (адолаш, ўраш, тамалаш ) иўларни бажариш билан боли бўлган жараён товар аракати дейилади. Уни ташкил этишда фирманинг асосий масади, биринчидан, масулотни тезда яин масофа орали ва самарали усул билан ўз харидорига энг улай шароит яратишдан иборат бўлиши шарт. Товар аракатини режалаштири...
Читать далее
Тадбиркорлик субъект ва объектлари
01 декабрь 2013, Воскресенье
Тадбиркорлик субъект ва объектлари
Тадбиркорлик фаолиятини олиб боришда уйидаги тадбиркорлик субъекглари мавжуд: - онунда белгиланган тартибда муомала лаёати чекланмаган Ўзбекистон Республикасининг хар андай фуароси; - фукаролар гурухи (шериклар), шу жумладан давлат, кооператив ва боша корхоналарнинг менат жамоаси - жамоа тадбиркорлари; - онунларда кузда тутилган ваколатлар доирасида боша ижобий давлатларнинг фукаролари ёки юрилик шахслар, ш...
Читать далее
Ресторанларда хизмат илиш менежменти
01 декабрь 2013, Воскресенье
Ресторанларда хизмат илиш менежменти
Ресторанларда абул маросимлари, юбилей, банкетлар, тўй ва боша тантаналар ўтказилади. Ташкил илинадиган банкетлар официантларнинг тўла ёки исман иштироки билан амалга оширилади. Банкет фуршет, банкет коктейл, чой банкетлари бўлади. Булар кўпинча хорижий мамлакатларда ўтказилади. Банкет ўтказиш учун тайёргарлик ишлари буюртма абул илиш, тайёргарлик кўриш ва хизматдан иборат. Буюртма абул и...
Читать далее
Корхона капиталининг итисодий моияти ва классификацияси
01 декабрь 2013, Воскресенье
Корхона капиталининг итисодий моияти ва классификацияси
Капитал — бу молиявий менежментда тез-тез ишлатиладиган итисодий категориядан биридир, у бозор муносабатларига ўтаётган мамлакатлар шароитида янги таркибга эга бўлди. Корхона яратилиши ва ривожланишининг бош итисодий асоси сифатида капитал ўзининг ишлаш жараёнида давлат, мулкдорларнинга персоналларнинг манфаатларини таъминлайди. Молиявий менежмент нутаи назаридан корхона капитали активларини шакллантиришга инв...
Читать далее
Ракобат ва унинг турлари
01 декабрь 2013, Воскресенье
Ракобат ва унинг турлари
Ракобат лотинча “сопсиге” сузидан олинган булиб, максад сари югуришни билдиради. Бозорда ракобатларнинг максади харидони товар харид килишга жалб килиш. Талабни шакиллантириш ва рагбатлантириш ракобатнинг асосий куроли булади. Уни куйидаги турларга ажратилади: * Вазифавий * Турлар буйича * Предмети * нарх-наволи * яширин нарх-наволи Вазифавий- битта эхтиёжни турлича каноатлантириш ...
Читать далее
Халкаро маркетинг
01 декабрь 2013, Воскресенье
Халкаро маркетинг
Хозирги кунга келиб тезлик билан ривожланиб бораётган халкаро алокалар ташкилотларни факатгини мамалакатларни уз бозоридагина эмас, балки бошка мамлакатларнинг бозоридаги шароитларни урганилмокда. Атрофимига бир куз ташласак бошка мамлакатлардан кириб келаётган хар хил шакилдаги мол ва хизматларни истеъмочига таклиф килинмокда. Масалан: Мерсидес, Ренаулт автомабиллари, ливайс ва лин жинсиалри, Аппил ва “IBM”...
Читать далее
Талаб ва таклиф . Бозор мувозанати
01 декабрь 2013, Воскресенье
Талаб ва таклиф . Бозор мувозанати
Бозор, энг аввало истеъмолчи билан ишлаб чикарувчи, харидор билан сотувчи уртасидаги айирбошлаш олди-сотди муносабати сифатида майдонга чикади. Харидорнинг бозордаги харакати талаб, сотувчиники эса таклиф шаклида намоён булади. Бозор иктисодиётида «талаб» билан «таклиф» фундаментал, асосий тушунчадир. Талаб - бу пул маблаглари билан таъминланган эхтиёжнинг бозорда намоён булишидир. Бошкача айтганда ...
Читать далее
Саноатда замонавий бошкарув тизими
01 декабрь 2013, Воскресенье
Саноатда замонавий бошкарув тизими
Хар кандай ишлаб чикариш бошкарувнинг муайян тизимисиз окилона харакат кила олмайди ва ривожланмайди. Шу туфайли ижтимоий мехнат таксимоти асосида жамият узига хос ва мос бошкарув тизимини яратади. «Бошкарув» тушунчаси узок ва чукур тарихий тараккиётга эга. Унинг юзага келиши эса инсоният тараккиётининг энг мухим жараёнларидан бири хисобланади. Бошкарув фаолиятининг дастлабки даврида инсонлар уз билим в...
Читать далее
Маркетингни режалаштиришнинг объектив  зарурлиги ва аамияти
01 декабрь 2013, Воскресенье
Маркетингни режалаштиришнинг объектив зарурлиги ва аамияти
Маркетинг фаолиятини режалаштириш товарларга бўлган этиёжни, барча мавжуд моддий ресурсларни анилашни, талаб ва таклифни режалаштиришни ва товарларни истеъмолчиларга ўз ватида ва тўли етказиб беришни, моддий ресурслардан тўла ва тежаб-тергаб фойдаланиш ва оказоларни ўз ичига олади. Товарларга бўлган этиёжини режалаштириш ўз навбатида иш турига доир айрим материалларнинг керакли мидорини исоблаш, уларга бўлган ...
Читать далее
ГОТОВЫЕ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДИПЛОМНЫЕ, НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
SKACHAT-BESPLATNO.INFO © 2013-2019