Ekologiya fanining maqsadi va vazifalari haqida referat
06 июнь 2015, Суббота
Ekologiya fanining maqsadi va vazifalari haqida referat
Ekologiya biologiya fanlari qatoridagi mustadil fan xisoblanadi. U tirik organizmlarning yashash sharoiti va ularning o`zi yashab turgan muhit...
Читать далее
Orol va Orol bo'yi ekologik muammolari to`g`risida to`liq referat
04 июнь 2015, Четверг
Orol va Orol bo'yi ekologik muammolari to`g`risida to`liq referat
Tabiat va inson o`rtasidagi munosabatlar ma`lum qonuniyatlar asosida borib, uning buzilishi ertami-kеchmi ekologik halokatga olib kеladi. ...
Читать далее
Umurtqalilar kenja tipi haqida to`liq referat
04 июнь 2015, Четверг
Umurtqalilar kenja tipi haqida to`liq referat
Umurtqali hayvonlar tuzilishining umumiy xarakteristikasi Gavdasining shakli xilma - xil. Suvda yashaydigan tuban umurtqa-lilarning gavdasi bosh,...
Читать далее
Аtmоsfеrа mavzusidagi referat
04 июнь 2015, Четверг
Аtmоsfеrа mavzusidagi referat
Аtmоsfеrа – еrning хаr hil bаlаndlikidа o’rаb turgаn gаz qоbig’idir, uning mаssаsi 5,9 *1015 t. Qоbik jоylаshishi vа hаrоrаtigа qаrаb bir nеchа...
Читать далее
Sut emizuvshilar sinfi
31 май 2015, Воскресенье
Sut emizuvshilar sinfi
Sut emizuvshilar Umurtqali hayvonlarning eng yukori tarakkiy etgan sinfi xisoblanadi. Sut emizuvshilarning asosiy progressiv belgilari kuyidagilar...
Читать далее
Судралиб юрувчилар синфи
31 май 2015, Воскресенье
Судралиб юрувчилар синфи
Судралиб юрувчилар хакикий курукликда яшовчи умурткали хайвонларнинг (амниоталарнинг) биринчи, тубан синфидир. Судралиб юрувчиларнинг териси курук ва...
Читать далее
Hasharotlarning tabiatda va inson hayotidagi ahamiyati
31 май 2015, Воскресенье
Hasharotlarning tabiatda va inson hayotidagi ahamiyati
Hasharotlarning tabiatda moddalar almashinuvidagi ahamiyati. Ko’pchilik hasharotlar tirik o’simlik to’qimalari bilan oziqlanadi. Lеkin ularning...
Читать далее
Халқаро сув ҳуқуқи
31 май 2015, Воскресенье
Халқаро сув ҳуқуқи
Сувга оид миллий ми?ёсдаги муносабатларни тартибга солишда сув ?у?у?идан таш?ари, хал?аро сув меъёрларига оид муносабатлар ?ам мавжуд бўлиб, улар...
Читать далее
Аtrоf muhit rеsurslаri
31 май 2015, Воскресенье
Аtrоf muhit rеsurslаri
Insоniyatning butun tаriхiy tаrаqqiyoti dаvоmidа yashаsh muhitigа tаbiiy bоyliklаrning tugаnmаs mаnbаi tаrzidа qаrаlib kеlingаn. Bugungi kundаgi...
Читать далее
Сувнинг табиатда айланишини хакида хулоса
31 май 2015, Воскресенье
Сувнинг табиатда айланишини хакида хулоса
Сувнинг табиатда айланиши нима? Мен бунга онсонгина жавоб бераоламан - бу барча ердаги “мен”! Сувнинг табиатдаги айланиши шу билан бирга гидрологик...
Читать далее
Ekologiya va salomatlik
04 февраль 2014, Вторник
Ekologiya va salomatlik
Nisbiylik nazariyasini yaratib, jahonga mashhur bo`lgan olim Albert Eynshteyn “Yadrodan ajralgan atom tabiatdagi ko`p narsalarni...
Читать далее
Xromosomaning kimyoviy tarkibi
30 январь 2014, Четверг
Xromosomaning kimyoviy tarkibi
Hujayra nаzаriyasi 1838 yili bоtaniq M.Shlеydеr vа zооlоg T.Shvаnn 1939yil аsаrlаridа o’z ifоdаsini tоpdi vа shundаn so’ng sitоlоgiyagа оid ko’plаb...
Читать далее
ГОТОВЫЕ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДИПЛОМНЫЕ, НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
SKACHAT-BESPLATNO.INFO © 2013-2018