» » Orol va Orol bo'yi ekologik muammolari to`g`risida to`liq referat

Orol va Orol bo'yi ekologik muammolari to`g`risida to`liq referat

04 2015,
30 231
0

Tabiat va inson o`rtasidagi munosabatlar ma`lum qonuniyatlar asosida borib, uning buzilishi ertami-kchmi ekologik (ekologiya haqidagi qiziqarli referatlar) halokatga olib kladi.
Tabiiy rsurslardan pala-partish foydalanish iqlim o`zgarishiga, tuproq buzilishiga olib boradi.
O`zbkiston Rspublikasi (O'zbekiston Respublikasi haqidagi referatlar bizning saytda) bozor tavsiflanadi. Rspublikamizda tabiatni muhofaza qilishning mintaqaviy xususiyatlari quyidagilardan iborat:
Qishloq xo`jaligi va sanoat ishlab chiqarish bilan bog`liq holdagi nisbatan kichik xududda aholi zichligi. Shuning uchun insonning kimyolashtirish, xo`jalik va maishiy faoliyati natijasida atrof-muhitga salbiy ta`siri sziladi.

Suv rsurslarining tanqisligi ulardan sug`orish, sanoat, maishiy turmush sohalarida kng foydalanish va ularning ifloslanishi.
Rspublika xududining bir qismi tog` oraliqlarida bo`lgani uchun tabiat-iqlim xususiyatlari bilan xavfli zona (atmosfra zararli moddalarning to`planishi bo`yicha) hisoblanadi.
Markaziy Osiyoda sug`oriladigan dg`qonchilikda suv rsurslaridan asossiz va noo`rin foydalanish natijasida Orol va Orol bo`yi muammosi vujudga kldi. rlarning qayta sho`rlanishi va suvning yaroqsizligi kuchayib bormoqda. O`simliklar xomashyosidan foydalanish, chorvani btartib o`tlatish, tabiiy manzaraga rkratsion tazyiq rspublikadagi ekotizimlarning mahsuldorligini kamayishiga olib klmoqda.

-. ! !

, , , ,
SKACHAT-BESPLATNO.INFO 2013-2019