НАВРЎЗ ВА МАЪНАВИЙ ТАРБИЯ.
01 март 2018, Четверг
НАВРЎЗ ВА МАЪНАВИЙ ТАРБИЯ.
Наврўз байрамининг качон вужудга келгани хакида бизгача етиб келган кадимий манбалардан шу нарса кўринадики, у Ўрта Осиё, Эрон ва Афгонистонда Ахамонийлар даврида (милоддан аввалги VI асрларда) кенг таркалган. Шу маънода Наврўзнинг тарихини 25-30 асрга эга деб тахмин килиш мумкин. Наврўз качон, кандай вужудга келганидан катъий назар, у хар томонлама илмий асосланиб, коинот ва табиат конуниятлари хисо...
Читать далее
Навруз байрами.
01 март 2018, Четверг
Навруз байрами.
Наврўз Ўрта Осиё ва Якин Шарк халкларининг кадимий, анъанавий янги йил байрами. Наврўз байрами Ўрта Осиёда ислом дини кабул килинмасдан анча илгарирок мавжуд бўлган. Наврўз байрами хакида Абу Райхон Берунийнинг «Китоб ат таквим» («Тушунтириш») ва «Кадимги халклардан колган ёдгорликлар» асарларида маълумот берилади. Махмуд Кошкарийнинг «Девони луготит турк» асарида бахорга ва Н...
Читать далее
Мирзо Улугбек даври маданияти тугрисида реферат
04 июнь 2015, Четверг
Мирзо Улугбек даври маданияти тугрисида реферат
Моварауннахрда фан ва маданият тараккиётида Мирзо Улугбекнинг кўшган хиссаси каттадир. Улугбек мамлакат равнак топишида илмий ва бадиий тафаккурини кучига каттик ишонган эди. Улугбек дунёвий ва диний маданият тараккиётида маънавий меросни ўзлаштиришни ахамиятини чукур англаб етади. Шу сабабли Ахмад Фаргоний, Мусо Хоразмий, Беруний, Фаробий, Ибн Сино  меросини чукур ўрганади. Кадимги юнон...
Читать далее
Мусиқа меросимиз тарихига назар хакида реферат
04 июнь 2015, Четверг
Мусиқа меросимиз тарихига назар хакида реферат
Буюк Турон заминида муси?а маданияти ва ижрочилик санъатининг ривожланиши ?адим замонларга бо?ланиб кетади. Буюк шар? алломалари Му?аммад Ал- Хоразмий, Абу Наср Форобий, А?мад ал Фар?оний, Абу Али ибн Сино, Пахлавон Ма?муд, Умар ?айём, Мирзо Улу?бек, Захириддин Му?аммад Бобур, Абдура?мон Жомий, Алишер Навоий, Пахлавон Му?аммад, Нажмиддин Кавкабий, Дарвиш Али Чангий в...
Читать далее
Каштачилик санъати тарихи хакида реферат
04 июнь 2015, Четверг
Каштачилик санъати тарихи хакида реферат
Каштачилик - кашта тикиш касби, амалий санъатнинг ?адимий сохаларидан бири бўлиб келган. Архиологик топилмалар каштачиликнинг деярли барча хал?ларда ?адиймийлигини, и?лим, табий шароит, мухит билан бо?ли? холда хар бир хал?нинг маданияти, санъати, касб хунар турлари билан бирга, уларни тасири билан ривож топганини кўрсатади. Каштачиликни пайдо бўлиши теридан ?илинган кийимларда бо?лам ва чокл...
Читать далее
Кийиниш маданияти билан боғлиқ удумлар хакида тулик реферат
04 июнь 2015, Четверг
Кийиниш маданияти билан боғлиқ удумлар хакида тулик реферат
Кийиниш ?ар бир хал?нинг ?адим замонлардан буён яшаб келаётган минта?аси, шарт-шароити, турмуш тарзи, удум, урф-одатлари, табиати билан чамбарчас бо?ли? бўлиб, унинг маънавий баркамоллиги, миллий маданиятини белгилайди. Яхши кийиниш ўзига хос санъат. Киши бу санъатни эгаллаши учун кийиниш талабларига риоя ?илибгина ?олмай, балки ўз эстетик дидини ?ам узлуксиз тарбиялаши керак Дидни тарб...
Читать далее
Энг қадимги кийимлар
04 июнь 2015, Четверг
Энг қадимги кийимлар
Маълумки, ер ша?рида табиий жараёнларнинг тез-тез ўзгариб туриши турли либосларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлган. Милоддан аввалги V минг йилликларгача бўлган даврда кийим тайёрлаш учун фа?ат табиий материаллар (?айвонлар териси, дарахт пўстло?и, ўсимликлар толаси)дан фойдаланилган. У даврларда кийилган кийимларнинг асосий вазифаси киши танасини сову? ёки иссикдан ?имоя ?илиш бўлган. Хусусан, тери-...
Читать далее
Туркистонда жадидчилик ҳаракати
31 май 2015, Воскресенье
Туркистонда жадидчилик ҳаракати
Феодолизмга ?арши норозилик кайфияти, зарур та?дирда амалий йўлини тутиш маърифатпарварликнинг сиёсий ма?сад ва мохиятини ифода этади. Бу нарса маърифатчиликнинг иккинчи бос?ичи деб ном олган 1905-1906 йиллардаги во?еалар таъсирида шаклланди. Бу даврда С.Айний, А.Авлоний, М.Бехбудий, Мунаввар ?ори ва бош?алар номи билан бо?ланган жадидчилик ?аракати кенг ёйилди. Бу ?а...
Читать далее
Ўзбек халқи анъанавий кийимларининг шаклланиш тарихидан
31 май 2015, Воскресенье
Ўзбек халқи анъанавий кийимларининг шаклланиш тарихидан
Инсониятнинг кийиниш эхтиёжини ўтовчи буюмлар мажмуининг умумий номи ўзбек адабий тилида «кийим», «кийим-кечак», сўзлашув нут?ида «энгил», «энгил-бош» (энгилвош), «кийим-бош» (кийим-вош), «уст-бош» (уствош), «либос», «сарпо» каби атамалар билан ифодаланади. Анъанавий кийимлар узо? тарихий давр давомида шаклла-ниб. у ёки бу хал? яшаган географик му?ит, унинг х...
Читать далее
Тасвирий санъат
31 май 2015, Воскресенье
Тасвирий санъат
ХХ асрда Ўзбекистонда кучли рангтасвир мактаби шаклланди. Айни?са 90 йиллар рангтасвир санъати ўтиш даврига хос бўлган турли-туман услублари кўламининг кенглиги билан фар?ланди. Бу кўламда академик реализм, декоратизм ва миллий-рамантизм, ?иёфасиз рангтасвир мавжуддир. Бу кўп жи?атдан ижодий дунё?арашнинг кенгайиши ва теранлашуви, муаллифларнинг белгиланган ?олиплар чегарасидан чи?ишга интили...
Читать далее
Jadidchilarning ma‘rifatparvarlik  harakatlari va ularning xalq ma‘naviyatini yuksaltirishdagi o’rni
15 сентябрь 2014, Понедельник
Jadidchilarning ma‘rifatparvarlik harakatlari va ularning xalq ma‘naviyatini yuksaltirishdagi o’rni
Turkiston xalqining boy ijtimoiy – falsafiy, diniy-axloqiy, madaniy taraqqiyotida XIX asrning birinchi choragidagi davr o’zining nihoyatda sermazm...
Читать далее
«НАВРЎЗ» умумхалк байрамини нишонлаш сценарийси.
15 сентябрь 2014, Понедельник
«НАВРЎЗ» умумхалк байрамини нишонлаш сценарийси.
Наврўз байрами ўтказиладитан жой анъанага хос безатилади. Тадбирни ўтказиш учун мевали ёки манзарали дарахтлар бор жой танланганлиги даврага янада кўрк ба?ишлайди. «Наврўз — осойишталик рамзи!, «Исти?лол Наврўзи-бахту-и?болим!, «Ассалом, Наврўзим, сен риз?у-рўзим!» каби шиорлар плакатларда акс эттирилади. Карнай-сурнай, доира садолари ?аммани байрамга чорлайди. Тадбирга таклиф ?...
Читать далее
ГОТОВЫЕ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДИПЛОМНЫЕ, НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
SKACHAT-BESPLATNO.INFO © 2013-2019