» » Кийиниш маданияти билан боғлиқ удумлар хакида тулик реферат

Кийиниш маданияти билан боғлиқ удумлар хакида тулик реферат

04 июнь 2015, Четверг
4 170
0

Кийиниш ?ар бир хал?нинг ?адим замонлардан буён яшаб келаётган минта?аси, шарт-шароити, турмуш тарзи, удум, урф-одатлари, табиати билан чамбарчас бо?ли? бўлиб, унинг маънавий баркамоллиги, миллий маданиятини белгилайди.
Яхши кийиниш ўзига хос санъат. Киши бу санъатни эгаллаши учун кийиниш талабларига риоя ?илибгина ?олмай, балки ўз эстетик дидини ?ам узлуксиз тарбиялаши керак Дидни тарбиялаш учун ?онунлар меъёри ва ўзаро мос тушунчаларга асосланган санъатнинг барчаси билан танишиб бориш лозим.
Кийимларда инсон таълим тарбияси акс этган. Инсоннинг дид фаросати кийим-бошда, хаётий харакатларда , ўзини тута билишида кўзга ташланади. Дидли фаросатли киши ?амиша шу ?иёфани са?лаб ?олади. Таш?и ?иёфага эътибор бериш, ички маънавий гўзалликнинг ифодаси ?исобланади.

Доно хал?имиз - фахм-фаросатли. Одобли инсонни фа?ат янги кийинишидан эмас, балки унинг кийиниш маданиятидан яхшигина ажратиб оладилар. Айни?са ёшига, жинсига ?араб кийинмаслик бу беодобликдир. Эркакча кийинишлар, баъзи йигитлар эса сочларини устириб, бўйнига мунчо?, ?уло?ларига зирак та?иб олишлари ярашмаган ?или?дир. ?изларимиз ўзларининг ички ва таш?и ?иёфалари билан йигитлар кўзига хаёли, иффатли, назокатли бўлиб, уларни ?урматини ?озонишга, му?аббатига эришишга ?аракат ?илмо?лари керак. Йигитлар эса ўзларининг таш?и кўринишини тў?рилаб жасурлиги, мардлиги, одоб ва а?ло?ий маданияти билан ?изларга ё?имли кўринишлари, уларнинг му?аббатини ?озонишлари лозим. Йигитларнинг ?ам ?изларнинг ?ам гўзал кўриниши бу одоб-а?ло?, ?аё ва иффат, дид - фаросат белгисидир.

 

 

РЕФЕРАТ НА ЭТУ ТЕМУ СКАЧАЛИ С САЙТА СКАЧАТЬ-БЕСПЛАТНО.ИНФО В TAS-IX!

 

                                   

                              

ГОТОВЫЕ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДИПЛОМНЫЕ, НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
SKACHAT-BESPLATNO.INFO © 2013-2019