» » Мусиқа меросимиз тарихига назар хакида реферат

Мусиқа меросимиз тарихига назар хакида реферат

04 июнь 2015, Четверг
1 419
0

Буюк Турон заминида муси?а маданияти ва ижрочилик санъатининг ривожланиши ?адим замонларга бо?ланиб кетади. Буюк шар? алломалари Му?аммад Ал- Хоразмий, Абу Наср Форобий, А?мад ал Фар?оний, Абу Али ибн Сино, Пахлавон Ма?муд, Умар ?айём, Мирзо Улу?бек, Захириддин Му?аммад Бобур, Абдура?мон Жомий, Алишер Навоий, Пахлавон Му?аммад, Нажмиддин Кавкабий, Дарвиш Али Чангий ва бош?а улу? бобокалонларимиз ўзларининг рисолаларида ижрочилик санъати, муси?а илми ва тарихи, чол?у созларининг тузилиши, ижровий услублари, санъаткорлик ?онун - ?оидаларига оид ?имматли маълумотларни баён этиб кетганлар. Маш?ур дидактик асар «?обуснома»да ?ам ?офизлик ва санъаткорликнинг ?оидаларига ба?ишланган ало?ида боб ўрин олган.


Заминимизда ўтказилган тарихий ?азилмалар натижасида топилган дуторга, сурнай, ?онунга, найга ўхшаш созлар, тошларга ўйиб битилган созандаларнинг соз чалиб турганидаги тасвирлари, минатюра асарларидаги созанда ва ?офизларнинг расмлари ўлкамизда ижрочилик санъати ?адимдан ривожланиб келганлигидан далолат беради. Шар? хал?ларининг муси?ий мероси бўлмиш Ма?ом, Мў?ом, Дастгох, Навба, Рага, Кюи каби ижрочиликнинг мураккаб туркумлари авлоддан - авлодга о?заки равишда ўтиб келган. Тарихий манбалар, билимдон устоз санъаткорларнинг фикри ?амда илмий тад?и?отларга ?араганда, XIII-XVII асрларда Ўрта Осиё, Хуросон ва Озарбайжон хал?лари муси?асида ?уйидаги ўн икки (давоздах) ма?ом мавжуд бўлган. Булар «Ушшо?», «Наво», «Бузалик», «Рост», «Хусайний», «Хижоз», «Ро?авий», «Зангула», «Иро?», «Исфа?он», «Зироф?анд», «Бузург». 

РЕФЕРАТ НА ЭТУ ТЕМУ СКАЧАЛИ С САЙТА СКАЧАТЬ-БЕСПЛАТНО.ИНФО В TAS-IX!
ГОТОВЫЕ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДИПЛОМНЫЕ, НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
SKACHAT-BESPLATNO.INFO © 2013-2019