» » Туркистонда жадидчилик ҳаракати

Туркистонда жадидчилик ҳаракати

31 май 2015, Воскресенье
4 044
0

Феодолизмга ?арши норозилик кайфияти, зарур та?дирда амалий йўлини тутиш маърифатпарварликнинг сиёсий ма?сад ва мохиятини ифода этади. Бу нарса маърифатчиликнинг иккинчи бос?ичи деб ном олган 1905-1906 йиллардаги во?еалар таъсирида шаклланди. Бу даврда С.Айний, А.Авлоний, М.Бехбудий, Мунаввар ?ори ва бош?алар номи билан бо?ланган жадидчилик ?аракати кенг ёйилди. Бу ?аракат янги миллий кадрларни тайёрлаб етиштириш ва тарбиялашда, маданиятнинг миллий муста?иллик ?ояларини тар?иб ?илишга даъват этишда кўзга ташланади.

Энг му?ими жадидлар ўлкада мавжуд бўлган маданиятга янги мазмун беришни ўз олдиларига ма?сад ?илиб ?ўядилар. Шу ма?садда санъат, матбуот, маориф, адабиёт со?аларида исло?от ўтказиш ?ояларини илгари сурадилар. Жадидлар авваламбор маориф со?асида исло?отлар ўтказиб хал? оммасининг саводхонлиги, билими, умумий маданий савиясини оширишга бел бо?лайдилар. Натижада “Усули жадид” мактабларини очилиши улкан ижтимоий-сиёсий ?одиса бўлди. Аср бошларида юзага келган 100га я?ин шундай мактабларда 100 мингдан орти? бола тарбия кўради. Жадидлар маорифнинг диний тизимига ?ам ўзгартиришлар киритишга интилдилар. Диний билимларни ў?итишга катта а?амият берилиши билан бирга дунёвий фанлар: арифметика, тарих, география, табиётдан берилган сабо?лар ?ам му?им ўрин тутади. Бе?будий диний тизимни ?айта ?уриш, ру?онийларни янги авлодини тайёрлаш лозимлигини ало?ида таъкидлаган эди. Унинг “Падаркуш”, Фитратнинг “Мунозара”, ?удратиллонинг “Тўй” каби драматик асарларини юзага келишига ана шу талаблар сабаб бўлди.Тулик тайёр рефератни бизнинг сайтдан юклаб олишингиз мумкин.

 

Turkistonda-zhadidchilik-arakati.doc [46 Kb] (cкачиваний: 424)
РЕФЕРАТ НА ЭТУ ТЕМУ СКАЧАЛИ С САЙТА СКАЧАТЬ-БЕСПЛАТНО.ИНФО В TAS-IX!
ГОТОВЫЕ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДИПЛОМНЫЕ, НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
SKACHAT-BESPLATNO.INFO © 2013-2019