Эксперимент ўтказиш

12 февраль 2014, Среда
1 734
0

Психологияда экспериментнинг 2 тури: лаборатория ва табиий турлари мавжуд бўлиб, улар 1912 йил А.Ф.Лазурский томонидан таклиф этилган.Лаборатория экспериментини махсус жи?озланган лабораторияларда, табиийси эса, оддий табиий шароитларда ўтказилади.Лекин уларнинг фар?и фа?атгина ўтказишда эмас, балки лаборатория экспериментининг энг асосий ?ийинчилиги у ёки бу ну?сонни йў?отишга ?аратилган бўлади. ?ар ?андай лаборатория эксперименти сунъийдир, чунки унда тад?и?от иштирокчиларининг фаолияти тад?и?отчи яратган му?ит ёки шароитда кечади. Бу ерда ?еч ?андай замонавий такомиллашган экспериментал лаборатория ?ам принципиал а?амиятга эга бўлмай ?олади. Инсон доимо биладики, бу эксперимент, яъни ?а?и?ий иш эмас ва ?ар ?айси шароит ёки ва?тда иштирокчининг талабига кўра тўхтатилиши шарт ва мумкин. Бу ва?тда тад?и?отчи му?им бўлган бо?ланишлар, ?онуниятларни ани?лашга ?ийналиб ?олади. Эксперимент доимо маълум даражада мав?умдир, чунки тад?и? ?илинаётган жараён ?атъий сунъийлашган шароитлар тизимида рўй беради. Лаборатория шароитида хулоса ва тавсияларни реал амалиётга кўчириш ?ийинлиги бундан кўриниб турибди/Ушбу методологик муаммони ?ал ?илиш ма?садида Б.М.Теплов бошчилигидаги дифференциал психофизиология мактаби ўз ?иссасини ?ўша олди. Эксперимент усули билан олинган натижаларни бош?а методикалар ёрдамида ?ам текшириб кўриш кераклигини тан олиш керак бўлади. Яъни, буни ?ал ?илишда ало?ида анализ аппарати (факторли ёки дисперсияли та?лил) зарур бўлади.Сўнгра "хаётий кўрсаткичлар" тизимини ишлаб чи?ариш му?имлиги масаласи ?ўйилади. Яъни, текширувчининг психологик(Psixilogiya haqida referat) хусусияти экспериментда ва реал фаолиятида ?андайлиги илмий тал?ини берилиши керак. ?аётий кўрсаткичларни жамланган ?олда ?иёслаб кўриш керак. Шунингдек бу жараёнларнинг ички томонларини ?ам билиш керак, чунки унинг натижавий ифодаси бизга оз маълумот беради. Инсоннинг ?ул?и унинг асаб системасининг кўпгина хусусиятларига бо?ли?дир, яъни ?аётий кўрсаткичлар бир хил эмас, доимий ?ам эмас, ?олаверса, нормал шароитларда улар фа?атгина асаб системасининг ма?сули эмас, балки ?аётий шароитларга ?аратилгандир, чунки уларнинг таъсирида ?арор топган бўлади.Табиий эксперимент – эса ?айд этилган камчиликни бартараф этишга ёрдам беради, чунки у лаборатория эксперименти ва кузатиш методи орасида "жойлашгандир".Лаборатория – табиий – кузатиш.Табиий экспериментда текширилувчининг фаолияти табиий ?олатларда (шароитлари, вазифалари, бажарилиши) ўрганилиб, эксперимент таъсирида эса  фа?атгина таш?и шароитлар ўрганилади, холос. Яъни таш?и шароитлар ўзининг табиий тартибида эмас, балки тад?и?отчи ?охлаганидек ўзгартирилади.Таълимий экспериментда ?ам ўзига хос равишда ?изи?арли ривожланишга эгадир. У психологик тад?и?отнинг ?олати мо?иятан генетик принципни жорий этилишига сабаб бўлади. Таълимий экспериментда тад?и?отчининг позицияси мо?иятан ўзгариб туради. Позициянинг кўчиши мавжуд факт ва ?онуниятларга содда психологик таъриф беришдан бошлаб, зарур бўлган психик жараёнларни режа асосида ривожланишидан иборат. Ўрганилаётган ?одиса экспериментатор томонидан яратилади ва четдан унинг келиб чи?иши ва ривожланиши кузатилади. Тад?и?отчи янги пайдо бўлган психологик ?одисанинг хоссаларини ?андай бўлиш кераклигини билиши ва шунга ?араб ?аракат ?илиши керак.

Шунга кўра таш?аридан экспериментал шарт-шароитлар ани? тизимда ташкил этилади ва таш?и кўринишга эга бўлган жараён ички психологик жараёнга бос?ичма-бос?ич равишда ўтиши (интериоризация) таъминланади. Жараён ичкига ўтгандан сўнг бош?а кўрсатгичлар тизими бўйича ўрганилади.Таълимий экспериментга ?арама-?арши бўлган бир усули   борки, у тестлар методи деб аталади. Агар ?ар ?андай эксперимент ўзининг методик жи?атидан йўналганлигига кўра ?онуниятларни ўрганишга ?аратилган бўлса, айнан ?озирги кузатилаётган жараённи ўлчаб ёки синаб курилишидир. Тест ёрдамида психологик жараённинг ўлчови ёки ба?оси бериладики, шунга кўра кейинги тад?и?отлар учун йўналишлар белгиланади. Демак, тестдан олинган натижа исти?бол учун замин, лекин ўлчов натижаси айнан ?озирги шароитда тў?рилиги билан исботланиб туради.Экперимент ўтказишнинг умумий масаласи ?амда экспериментатор, унинг шахси ва фаолияти.Психология фанида эксперимент методининг табиати тўла-тўкис тугалланган тавсиялардан иборат йўри?нома деярли йў? ва бўлиши ?ам мумкин эмас. Буни бир мартадаё? бутунлай ўрганиб бўлмайди.Экспериментни ўтказиш бир ва?тнинг ўзида ўта мураккаб ва шу билан бирга ?изи?арли, ижодий жараёндир. Экспериментни ўтказиш тад?и?отчидан профессионал тажрибалар маданиятлилигидан ва ўтказиш санъатидан хабардор бўлишлигини талаб этади. ?ар ?айси экспериментнинг муваффа?ияти психологик тад?и?отни  ўтказишда ?уйидаги  талабларни амалга оширишни та?озо этади.?исобга олиш ?ар бир тажриба давомида релевант психологик ўзгарувчилар катта сонини ажратиб олиш ва назорат ?илиш мураккаб масалага айланади.Бу муаммони ?ай бир даражада ёритиб берувчи кўплаб тад?и?отлар мавжуд. Энг асосийларини келтириб ўтамиз.Натижаларни тад?и?отчининг шахси тури ва ?олати таъсир кўрсатади: биосоциал сифатлари (ёши, жинси, ир?и, маданий-диний, этник мансублиги ва шу кабилар); психосоциал сифатлари (нотинчлик даражаси, ижтимоий маъ?улланиш э?тиёжи, агрессивлиги,тажовўзкорлиги, интеллекти, ижтимоий мав?еи, хушмуомалиги); вазиятли ўзгарувчилар(синалувчи билан танишиш,кайфияти ва бош?алари).

 

Тажриба натижаларига ва боришига тад?и?отчининг жинси таъсир кўрсатиши энг ани? кўрсаткичи ани?ланди. Мисол учун кичик ёшли болалар ?ар доим тад?и?отчи-аёл билан яхши ва жон деб ишлайдилар, катта ёшдаги синалувчилар эса – тад?и?отчи-эркак билан.Бундан таш?ари тажрибани тад?и?отчи-эркак киши олиб борганида ўз вазиятини англаб етишга ва янги ахборотларни излашга ?аратилган фаол ?аракатларга синалаётганни чорлайди, аёл- тад?и?отчилар эса «кунгил очиш» истагини уйготадилар, очи?-ойдинликка интилишни юзага келтирадилар, шунинг учун синалувчиларнинг хул?лари анча эмоционал ифодали бўлади.Таъсир кўрсатиш меъёрини ани? билиш анча ?ийин. Кўпинча бош?а ўзгарувчилар таъсирини йў?отиш мумкин бўлмайди: ёши, тутган ўрни, дўстона муносабати ва бош?алар. Мисол учун, тад?и?отчининг жинси эркак ва аёлларга, бойлар ва камба?алларга турлича таъсир кўрсатади. Таъсир кўрсатиш ўзаро мав?еларига ва бир-бирини ?урматига ва бош?аларга бо?ли? бўлади. У синалувчининг тажрибаларнинг бир топшири?ини бажараётганида а?амиятга эга бўлиши ва бош?а топшири?ни бажараётганида умуман а?амиятсиз бўлиши мумкинлигини кўрсатади. Бир тад?и?от давомида методикалар тўпламини кенгайтиришнинг иложи йў?.?андай бўлмасин тад?и?отчи психолог(Psixologlar haqida referat) шунга ишониши керакки, индивидуал мотивацияларнинг даражалари орасида фар? деярли катта бўлмайди ва умумий натижалар характерга таъсир ?илмайди.

 

 

Тулик тайёр рефератни бизнинг сайтдан юклаб олишингиз мумкин.

Eksperiment-tkazish.doc [105 Kb] (cкачиваний: 217)

РЕФЕРАТ НА ЭТУ ТЕМУ СКАЧАЛИ С САЙТА СКАЧАТЬ-БЕСПЛАТНО.ИНФО В TAS-IX!

 

ГОТОВЫЕ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДИПЛОМНЫЕ, НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
SKACHAT-BESPLATNO.INFO © 2013-2019