» » Ёнгин хавфсизлик асослари.

Ёнгин хавфсизлик асослари.

14 декабрь 2013, Суббота
2 852
0

Ёнгинлар халк хужалигига катта моддий зарар келтирадилар. Ёнгин бир неча минут ёки соат ичида жуда катта микдордаги халк бойликларини ёндириб, кулга айлантиради. Ёнгин вактида ажралиб чикадиган тутун, карбонат ангидрид ва бошка зарарли хид ва газлар куп микдорда атмосферага кутарилиб, нафас олиш учун зарур булган хавонинг таркибини бузади.

Бундан ташкари, ёнгиндан куриладиган зарарнинг энг ёмони шуки, унда куплаб кишилар жарохатланади ва хатто улиши хам мумкин. буларнинг хаммаси, ёнгинга карши кураш тадбирларини, бу вактда пайдо буладиган ишларни хавфсиз бажариш усуллари ва мехнат мухофазаси билан биргаликда урганишга мажбур килади.


Хозирги пайтда тукимачилик корхоналарида ёниш хавфининг камайиши борасида бирмунча ишлар амалга оширилган. Тукимачилик корхоналарида ёнгин чикиш хавфи камайтирилган ва бутунлай хавфсиз ишлайдиган электр ускуналари кулланилмокда. Тукимачилик корхоналари бино ва иншоотлари таркибидан ёнувчи курилиш материаллари сикиб чикарилмокда. Ут учиришнинг механизациялашган ва автоматлашган системалари тобора кенгрок кулланилмокда.Тулик тайёр рефератни бизнинг сайтдан юклаб олишингиз мумкин.

 

Engin-havfsizlik-asoslari.doc [264 Kb] (cкачиваний: 536)
РЕФЕРАТ НА ЭТУ ТЕМУ СКАЧАЛИ С САЙТА СКАЧАТЬ-БЕСПЛАТНО.ИНФО В TAS-IX!
ГОТОВЫЕ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДИПЛОМНЫЕ, НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
SKACHAT-BESPLATNO.INFO © 2013-2019