» » Ишлаб чикаришда ёнгин хавфсизлиги

Ишлаб чикаришда ёнгин хавфсизлиги

14 декабрь 2013, Суббота
3 485
0

Ёнгин – бу махсус манбадан ташкарида содир буладиган ва катта материал зарар хамда талофатлар келтириб чикарадиган назоратсиз ёниш жараёнидир.


Объектнинг ёнгин хавфлилиги деганда, белгиланган нормалар ва талаблар асосида объектда ёнгин содир булиш хавфи хамда унинг хавфли ва зарарли факторларини инсон хаётига таъсири чекланган, объектдаги материаллар тулик химояланган холати тушунилади.


Ёнгин вактида содир буладиган турли хил хавфли ва заррали факторлар таъсирида метариал бойликлар нобуд булиши ва бахтсиз ходисалар руй бериши мумкин. Ёнгиннинг хавфли ва заррали факторларига асосан куйидагиларни киритишимиз мумкин: очик аланга, атроф-мухитнинг ва ёнгинда колган буюмларнинг юкори харорати, ёниш вактида хосил буладиган турли хил захарли газ ва буглар, тутунлар, кислороднгинг кам концентрацияда
булиши, курилиш конструкциялари ва материалларининг кулаб тушаётган кисмлари, ёнгин вактида содир буладиган портлаш, портлашдаги тулкин зарбаси, портлаш таъсириджа учиб кетган материаоллар ва зарарли моддалар.Тулик тайёр рефератни бизнинг сайтдан юклаб олишингиз мумкин.

 

Ishlab-chikarishda-engin-havfsizligi.doc [82.5 Kb] (cкачиваний: 531)
РЕФЕРАТ НА ЭТУ ТЕМУ СКАЧАЛИ С САЙТА СКАЧАТЬ-БЕСПЛАТНО.ИНФО В TAS-IX!
ГОТОВЫЕ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДИПЛОМНЫЕ, НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
SKACHAT-BESPLATNO.INFO © 2013-2019