Баликка ишлов бериш

13 февраль 2014, Четверг
2 050
0

Балик зарурий озука махсулотлари хисобланади. Кимёвий(Kimyoviy ifloslanish haqida referat)  таркиби жихатдан  уй хайвони гуштидан  пастрок булса хам, минерал моддаларга, даормондориларга, оксилга бойлиги жихатидан гуштдан устунлик келади. Балик таркибида: 13 – 23% - оксил, 0, 1- 33% ёг, 1-2%- минерал моддалар, 50-50% - сув, А, Д, Е,     В2 ,  В1 2, РР, С  дармондорилади, экстратив моддалар булади. Балик лксиллари таркибида киши танасида янги  тукималарни хосил  килувчи жуда керакли амтнокислоталар бор. Балик оксили шуниси билан кимматли хисобланади.Уз тузилишига кура балик одам танасида ёз хазм булади. Унинг таркибида Д,А дармондориларнинг мавжудлиги унинг киматини оширади.Таом  тайёрлашда хар хил турдаги ,куп хил оилаларда мансуб баликлар ишлатилдади. Энг куп таркалганлари куйидагилардир.Олабуга – окунь оиласи-олабуга, судак, денгиз окуни,ёрш, бешжуда мазали,ёгсиз,гуштлива яхши чузилувчи бульон хосил килувчилардир.пазандаликка бу баликлар(Baliqlar haqida referat) майда суяклари микдори камлиги билан кадрланади.Янги баликлар  умумий овкатланиш корхоналарига тирик, совитилган,музлатилган  холда келтирилади бундан ташкари,тузланган, консерваланган, дудланган,баъзида куритилган баликлар таом ва газак тайёрлашда ишлатилади.Трик балик озукали ахамияти жихатдан  юкори  бахоланади. Махсус автоак ва тиумларда ташилиб, 2 суткадан ошмаган холда окава сувли ванна-аквариумда корхонада саклаш мумкин. Тирик холда ялтирок, загорабалик,лакка балик,чуртан балик,товонбалик,сазан келтирилади. Совитилган баликнинг ички харорати-10 С дан 50 С гача булади. У 5 суткадавомида-20 С дан 10С гача хароратли хонада сакланиши  мумкин. Музлатилган  балик куп холда учрайди унинг ички харорати –8 дан –60С гача булади. 1 харорати 80 С ли хонада 12 сутка, 00 С дан –20С гача булган хонада 3сутка давомида сакланиши мумкин. -17-Баликнинг катта-кичиклигига караб ишловда майда /200 г. гача /. Уртача /1-1,5 кг / ва йирик /5 кг дан юкори / келиб тушиши мумкин.

Шунга караб баликларга пазандалик ишлови белгиланиши билан бирга, баликлардан хосил буладиган чикиткилар хам хар хил булади. Баликка механик пазандалик ишлови берилганда чиккан чикиткилар пазандаликка ёзги техникада кайта ишлатиш мумкин. Майда баликлар ишловдан утказилиб бутун холда, уртача катталикдагиси ишловдан увиш жараёнида кундаланги ёки узунасига икки булинган ёки филеларга ажратилган холда, йирикларнинг ичи тозаланиб, иссик ишловга жунатилади. Умумий овкатланиш корхоналарига саноатда турлича ишловдан утган, бултнмаган, ичак-чавоги тозаланган бошли, ичак-чавоги тозаланган бошсиз холдаги баликлар келтирилиди. Балик цехида пазандалик пичоклари, кул киргичи, элак, ёгочли эзувчи асбоб, тряпка, махсус мосламали балик козонлари, каби асбоб-ускуналар булиши лозим. Баликларнинг куп микдори умумий овкатланиш корхоналарида музлатилган холда  келтирилади. Уларнинг очик хавода, сувда ёки комбинация усулида музидан тушурилади.

 

Балик канчалик тез музидан тушурилса унинг хуштаъмлилик хусусияти яхши сакланади.  Музидан тушурилган балик сакланмай таомтайёрлашга ишлатилади.Умумий овкатланиш корхоналарида треска, пишка, колконбалик ва бошка турдаги тузланган келтирилади. Баликларнинг тузини кетказиш 2 усулда  - сув алмаштириш ва окава сувда амалга оширилади. Суяк скелетли тангали баликлар йирик-майдалигига караб хар хил усулда ишловдан утказилади. Ишловдан утказиш жараёни: тангаларини тозалаш, сузгич канотларини олиб ташлаш, ойкулок, ичак-чавокларини ажратиш ва ювишдан иборат. Балик кунда уртача катталикдаги пичок билан ёки киргич ёрдамида тозаланади. Тангачалари тозаланган баликларнинг сузгич канотлари олиб ташланади. Бунинг учун сузгич канот атрофи, териси икки еклама бир оз кесилиб думи томонидан тери билан бирлашган кисмидан бош томонга караб кесиб олинади. Баликнинг сузгич канотлари бу усулда кесиш, кулни сузгич канот тиканлари таъсиридан саклайди. 

 

 

Тулик тайёр рефератни бизнинг сайтдан юклаб олишингиз мумкин.

Balikka-ishlov-berish.doc [67.5 Kb] (cкачиваний: 99)

РЕФЕРАТ НА ЭТУ ТЕМУ СКАЧАЛИ С САЙТА СКАЧАТЬ-БЕСПЛАТНО.ИНФО В TAS-IX!

ГОТОВЫЕ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДИПЛОМНЫЕ, НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
SKACHAT-BESPLATNO.INFO © 2013-2019