Абу Райхон Беруний
29 октябрь 2013, Вторник
Абу Райхон Беруний
Абу Райхон Беруний (тулик исми - Абу Райхон Мухаммад ибн Ахмад ал-Беруний) ўрта асрнинг буюк комусий олими ва мутаффакири катор фанларни: астрономия, физика, математика, геодезия, геология, минералогия, тарих кабиларни чукур ўрганди. У Хоразмнинг кадимги пойтахти Кот шахида тугилан ва ёшлигиданок илм-фанга кизикиши орта борган. Беруний кейинчалик машхур олим Абу Наср Мансур ибн ...
Читать далее
Абу Али ибн Сино
29 октябрь 2013, Вторник
Абу Али ибн Сино
Абу Али ибн Сино - Марказий Осиё халлари маданиятини Ўрта аср шароитида дунё маданиятининг олдинги аторига олиб чиан буюк мутафаккирлардан бири булган, у Европада Авиценна номи билан машурдир. Ибн Сино (асл исми усайн, отасининг исми Абдулло) Бухоронинг Афшона ишлоида, ижрий 370 (980) йилнинг сафар ойида, амаддор оиласида туилган. 986 йилда Ибн Сино оиласи Бухор...
Читать далее
Мирзо Улугбек
29 октябрь 2013, Вторник
Мирзо Улугбек
Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонига биноан 1994 йил Мирзо Улугбек таваллудининг 600 йиллиги муносабати билан мамлакатимизда катта тантаналар ва халаро илмий анжуманлар ўтказилди. Парижда ам ЮНЕСКО арори билан учрашувлар ва конференциялар бўлиб ўтди. Улугбек 1394 йилнинг март ойида Эроннинг арбидаги Султония шарида, бобоси Темурнинг арбий юриши пайтида туилди. У Шо...
Читать далее
Али Кушчи
29 октябрь 2013, Вторник
Али Кушчи
Али Кушчи «Ўз даврининг Батлимуси» деб танилган. Али Кушчи (тулик исми - Алоуддин Али ибн Муаммад ал-Кушчи) Самаркандда тугилиб ўсган ва XV асрда илмий фаолият кўрсатган математик ва астрономлардандир. Унинг тугилиш санаси маълум бўлмаса-да, XIV аср охири ё XV аср бошида тугилган деб тахмин килинади. У Улубек саройидаги Мухаммад исмли овчи ушларга аровчи бир кишининг ...
Читать далее
Давлатшох Самаркандий
29 октябрь 2013, Вторник
Давлатшох Самаркандий
Давлатшох Самаркандий(тулик исми - Давлатшох ибн Алоуддавла Бахтишох ал-Розий ас-Самаркандий) XV асрнинг машхур адабиётшунос олимларидан бири булган. Унинг таржимаи олига оид маълумотлар жуда кам бўлиб, "Тазкирот ун-шуаро" ("Шоирлар тазкираси") асарида келтирилган баъзи бир маълумотларга ишонган холда, у йирик харбий хизматчи ва давлат арбоби оиласида таваллуд топган. Унинг отаси Б...
Читать далее
Хусайн Бойкаро
29 октябрь 2013, Вторник
Хусайн Бойкаро
Хусайн Бойкаро 1438 йил июль (хижрий 842 йил, муаррам) ойида Хиротнинг шари-шимолидаги Давлатхона саройида дунёга келган ва Амир Темурнинг эвараси булган. Униг отаси иёсиддин Мансур 1445 йилда вафот этгач, усайн 14 ёшигача мактабда таълим олади ва шу мактабда ёш Алишер билан дўстлашади. Тарихий манбалардан кура, Султон усайн Бойаро Темурий шазодал...
Читать далее
Хусайн Воиз Кошифий
29 октябрь 2013, Вторник
Хусайн Воиз Кошифий
XV асрнинг иккинчи ярмида Хуросонда буюк шоир Алишер Навоий атрофида тўпланган шоир, аллома ва донишмандлар орасида мащур ва омусий талант эгаларидан бири Воиз Кошифийдир. Воиз Кошифий (тулик исми - Камолиддин Хусайн Воиз Кошифий ) таминан 1440 йилларда Хуросон вилоятидаги Сабзавор шарининг Байа шахарчасида туилган, унинг ота-онаси, болалиги хакида хозирча хеч кандай ани...
Читать далее
Камолиддин Бехзод
28 октябрь 2013, Понедельник
Камолиддин Бехзод
Камолиддин Бехзод ўзининг гузал, такрорланмас ижоди ва санъати, ваажойиб маорати билан нафаат Шар халлари, балки бутун дунё халлари маданияти тарихида сезиларли из олдирган, унинг тараиёти учун баракали исса ўшган забардас мусаввир Камолиддин Безод иротда 1455 йилда унарманд-косиб оиласида дунёга келди....
Читать далее
Жалолиддин Давоний. О Жалолиддин Давоний
28 октябрь 2013, Понедельник
Жалолиддин Давоний. О Жалолиддин Давоний
Жалолиддин Давоний (тўлик исми - Жалолиддин Муаммад Асад ас-Сиддиий ад-Давоний), 1427 йилда Эроннинг Казарун вилоятида жойлашган Давон ишлоида таваллуд топган. У ёшлигидан илм-фанга, айниса, мусулмон фишунослигига изиади ва бошланич мактабни битиргандан сўнг Шероз шахрига келиб, мадрасада йирик олимлар ўлида тасил олади....
Читать далее
Зебуннисо бегим. О Зебуниса бегим
26 октябрь 2013, Суббота
Зебуннисо бегим. О Зебуниса бегим
Захириддин Мухаммад Бобур подшохнинг панневараси Абу Зафар Мухийиддин Мухаммад Аврангзеб (тахтбезаги) Оламгирнинг кизи. Унинг онаси Дилрасбону Шонавозхоннинг кизи бўлиб, Бобурнинг Гулбадан бегим исмли кизига бориб туташади. Зебуннисо бегим (1048 хижрий йил шаввол ойи) 1639 йил милодий, феврал ойида Делида тугилган. Унинг отаси Аврангзеб (1618—170...
Читать далее
лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 12.0 бесплатно
ГОТОВЫЕ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДИПЛОМНЫЕ, НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
SKACHAT-BESPLATNO.INFO © 2013-2019