Бахоуддин Накшбанд
Buyuk allomalar haqida referatlar auto
Подробнее
29.10.2013
335
Марказий Осиёда XIV асрда мавжуд бўлган яна бир катта тасаввуфий тариат — «Нашбандия» тариатидир. Бу тариат Хожа Муаммад Баоуддин Нашбанд номи билан болидир. Нашбанд 1318 йилда Бухоро ёнидаги асри индуён ишлоида туилади (сўнгра азрати Нашбанд
Мусо ал-Хоразмий
Buyuk allomalar haqida referatlar auto
Подробнее
29.10.2013
759
Мухаммад ал-Хоразмий - буюк математик, астроном ва географ, VIII асрнинг охири ва IX асрнинг биринчи ярмида яшаб ижод этган. Бу даврда Марказий Осиё араб халифалиги таркибига кирар эди. Ривожланиб келаётган мавжуд тизум такозо килган
Абу Райхон Беруний
Buyuk allomalar haqida referatlar auto
Подробнее
29.10.2013
2 073
Абу Райхон Беруний (тулик исми - Абу Райхон Мухаммад ибн Ахмад ал-Беруний) ўрта асрнинг буюк комусий олими ва мутаффакири катор фанларни: астрономия, физика, математика, геодезия, геология, минералогия, тарих кабиларни чукур ўрганди. У Хоразмнинг
Абу Али ибн Сино
Buyuk allomalar haqida referatlar auto
Подробнее
29.10.2013
1 771
Абу Али ибн Сино - Марказий Осиё халлари маданиятини Ўрта аср шароитида дунё маданиятининг олдинги аторига олиб чиан буюк мутафаккирлардан бири булган, у Европада Авиценна номи билан машурдир. Ибн Сино (асл исми усайн, отасининг исми Абдулло)
Мирзо Улугбек
Buyuk allomalar haqida referatlar auto
Подробнее
29.10.2013
1 076
Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонига биноан 1994 йил Мирзо Улугбек таваллудининг 600 йиллиги муносабати билан мамлакатимизда катта тантаналар ва халаро илмий анжуманлар ўтказилди. Парижда ам ЮНЕСКО арори билан учрашувлар ва
Али Кушчи
Buyuk allomalar haqida referatlar auto
Подробнее
29.10.2013
461
Али Кушчи «Ўз даврининг Батлимуси» деб танилган. Али Кушчи (тулик исми - Алоуддин Али ибн Муаммад ал-Кушчи) Самаркандда тугилиб ўсган ва XV асрда илмий фаолият кўрсатган математик ва астрономлардандир. Унинг тугилиш санаси маълум бўлмаса-да, XIV аср
Давлатшох Самаркандий
Buyuk allomalar haqida referatlar auto
Подробнее
29.10.2013
293
Давлатшох Самаркандий(тулик исми - Давлатшох ибн Алоуддавла Бахтишох ал-Розий ас-Самаркандий) XV асрнинг машхур адабиётшунос олимларидан бири булган. Унинг таржимаи олига оид маълумотлар жуда кам бўлиб, "Тазкирот ун-шуаро" ("Шоирлар тазкираси")
Хусайн Бойкаро
Buyuk allomalar haqida referatlar auto
Подробнее
29.10.2013
539
Хусайн Бойкаро 1438 йил июль (хижрий 842 йил, муаррам) ойида Хиротнинг шари-шимолидаги Давлатхона саройида дунёга келган ва Амир Темурнинг эвараси булган. Униг отаси иёсиддин Мансур 1445 йилда вафот этгач, усайн 14 ёшигача мактабда таълим олади ва
Хусайн Воиз Кошифий
Buyuk allomalar haqida referatlar auto
Подробнее
29.10.2013
674
XV асрнинг иккинчи ярмида Хуросонда буюк шоир Алишер Навоий атрофида тўпланган шоир, аллома ва донишмандлар орасида мащур ва омусий талант эгаларидан бири Воиз Кошифийдир. Воиз Кошифий (тулик исми - Камолиддин Хусайн Воиз Кошифий ) таминан 1440
Камолиддин Бехзод
Buyuk allomalar haqida referatlar auto
Подробнее
28.10.2013
1 290
Камолиддин Бехзод ўзининг гузал, такрорланмас ижоди ва санъати, ваажойиб маорати билан нафаат Шар халлари, балки бутун дунё халлари маданияти тарихида сезиларли из олдирган, унинг тараиёти учун баракали исса ўшган забардас мусаввир Камолиддин Безод
Жалолиддин Давоний. О Жалолиддин Давоний
Buyuk allomalar haqida referatlar auto
Подробнее
28.10.2013
514
Жалолиддин Давоний (тўлик исми - Жалолиддин Муаммад Асад ас-Сиддиий ад-Давоний), 1427 йилда Эроннинг Казарун вилоятида жойлашган Давон ишлоида таваллуд топган. У ёшлигидан илм-фанга, айниса, мусулмон фишунослигига изиади ва бошланич мактабни
Зебуннисо бегим. О Зебуниса бегим
Buyuk allomalar haqida referatlar auto
Подробнее
26.10.2013
277
Захириддин Мухаммад Бобур подшохнинг панневараси Абу Зафар Мухийиддин Мухаммад Аврангзеб (тахтбезаги) Оламгирнинг кизи. Унинг онаси Дилрасбону Шонавозхоннинг кизи бўлиб, Бобурнинг Гулбадан бегим исмли кизига бориб туташади. Зебуннисо бегим (1048