Сервис хизмати турлари ва уни ташкил этиш хакида реферат
04 июнь 2015, Четверг
Сервис хизмати турлари ва уни ташкил этиш хакида реферат
Замонавий автосервислар куп тармокли техник хизмат ишларини бажарувчи корхоналар булиб, куввати ва олдига куйилган максад хамда вазифаларига асосан куйидаги асосий йуналишлардаги хизматларни бажарадилар: • автомобилларга ТХ ва ремонт ишларини кафолатли давр ичида ва ундан кейин хам утказиш; • автомобил узел ва агрегатларни диагнозлаш; • ахоли автомобилларини давлат техник куригидан утказиш учун тайёрлаш...
Читать далее
Тўқимачилик машиналаридан фойдаланиш даврида техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлашни аҳамияти
31 май 2015, Воскресенье
Тўқимачилик машиналаридан фойдаланиш даврида техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлашни аҳамияти
Ю?ори сифатли ва ахолини ?они?тирадиган махсулот ишлаб чи?ариш учун и?тисодиёт тармо?ларини темпларини ва эфективлигини ошириш талаб ?илинади. Бу масалаларни ечишда илмий техник прогресини ўсишини таъминлаш, ишлаб чи?ариш корхоналарини реконструкция ?илиш, замонавий жи?озларни ўрнатиш, хосил ?илинган ишлаб-чи?ариш потенциалидан тула фойдаланиш, хужаликни бош?ариш механизмларини ?айта куриб чи?иш талаб ?...
Читать далее
Таъмирлаш ва монтаж ишларини ташкил этиш ва лойхалаш
31 май 2015, Воскресенье
Таъмирлаш ва монтаж ишларини ташкил этиш ва лойхалаш
Таъмирлаш хизмат курсатиш базаси, база объектларининг фаолияти зонасига кура 3 даражали таркибга эга: - таъмирлаш хизмат курсатиш булимлари хужалик корхоналари хамда уларнинг ишлаб чикариш булинмалари; - таъмирлаш хизмат курсатиш булинмалари ва фаолият зонаси маъмурий районни камровчи хизмат курсатиш корхоналарининг устахоналари; - фаолият зонаси вилоят, улка, Республикани камраб ...
Читать далее
Пахтага дастлабки ишлов бериш машиналарини  лойихалаш  хусусиятлари
31 май 2015, Воскресенье
Пахтага дастлабки ишлов бериш машиналарини лойихалаш хусусиятлари
Пахта хом-ашеси Республикамизнинг асосий экспортбоп махсулотларидан бири. Етиштирилаетган пахтанинг барчасига Республикамизнинг узида дастлабки ишлов берилади. Дастлабки ишлов бериш уз ичига чигитли пахтани тайерлаш ва саклаш ишларидан тортиб то пахта толаларини кипларга жойлаштириб, чигитларни техник ва уруглик турларига ажратиб ва колган киска толали махсулотларни тайерлашгача булган жараенларни уз ичига олади. Пахтага ...
Читать далее
Автосервис хизматининг сифат назорати.
31 май 2015, Воскресенье
Автосервис хизматининг сифат назорати.
Техник назоратнинг ТХК станциясида сервис хизмати ва таъмирлаш жараёнининг ташкилий ?исмидир. У бир ?анча назорат операцияларидан иборат бўлиб, автомобилни станцияга ?абул ?илишдан, уни мижозга топширишгача бўлган ТХ ва Т ишлари оралигидаги текширишларни ўз ичига олади. Бажарилган ишларни назорат ?илиш операцияларида субъектив ва объектив усуллари ишлатилади. Назорат усуллари, ?ўлланиладиган...
Читать далее
Автомобил двигателини йигиш
31 май 2015, Воскресенье
Автомобил двигателини йигиш
Дифференциал яримў?ларнинг тишли ?илдираклари ?утисидан, сателлитлардан, уларнинг ў?лари ва штифтдан иборат. Уни йи?иш жараёни ?уйидаги амалларни ?амраб олади. 1. Дифференциал ?утисига ярим ў?ларнинг иккита тишли ?илдиракларини ?ўйиш. Бундан олдин ?илдирак бўйнига двигател мойи сурилади. 2. Иккита сателлитни ?ўлга олиб, уларнинг тишини яримў? ?илдиракларининг тишлари билан ишлатиш...
Читать далее
Чет эл автосервислари
31 май 2015, Воскресенье
Чет эл автосервислари
Ривожланган давлатларда ахоли автомобиллари сонининг ортиб кетиши, уз-узидан автосервис хизматига булган талаб ва турли хил куринишидаги хизматлари купайишига сабаб булади. Ривожланган ва турли тармокларга эга булган техник хизмат курсатиш ва ремонт тизимига эга булган автосервислар ташкил этиш жахон бозорида мустахкам урин эгаллаш учун асос яратади. Чет эллардаги асосий принциплардан бири "Махсулотни ким ...
Читать далее
Вагонлар ва вагон хўжалиги
31 май 2015, Воскресенье
Вагонлар ва вагон хўжалиги
Вагон деб темир йўл ?аракат воситаларининг йўловчи ёки юк ташиш учун мўлжалланган бирлигига айтилади. Вагонларнинг тузилишида уларнинг йўловчи ташишдаги ?улайлиги, йўлга тайёрлаш ва таъмирлашда комплекс механизациялаш ва автоматлаштириш имкониятлари, шунингдек уларнинг ишлатилиши (поездлар тузилиши, жойлаштирилиши ва бош?алар), капитал сарф-?аражатлар ми?дори ва ташиш таннархи катта а?амиятга эгадир. Те...
Читать далее
Neft va neft maxsulotlarining tuproq xossalariga ta’siri
30 январь 2014, Четверг
Neft va neft maxsulotlarining tuproq xossalariga ta’siri
Tuproq tirik tabiiy murakkab tana bо‘lib, bunda tinimsyu ravishda biologik va kimyoviy jarayonlar kechadi. Tuproqda kechadigan jarayonlar hududning ...
Читать далее
Консерва корхоналарида кулланиладиган механик курилмалар
29 январь 2014, Среда
Консерва корхоналарида кулланиладиган механик курилмалар
Консерва саноатининг ишлаб чи?ариш ?увватини ошириш, ассортимент хилини кенгайтириш, мева-сабзавот ма?сулотларини сифатини яхшилаш илмий-техник ривожланишнинг ўсиши билан бевосита бо?ли?.Мева-сабзавот консерваларини ишлаб чи?аришдаги илмий-техник ривожланишнинг асосий йўналишлари ?уйидагилардир:- хом ашёни йи?иб олишдаги техникани ва технологиясини мукаммаллаштириш;- саноат ми?ёсида ?айта ишлаш ...
Читать далее
Avtogen jarayon haqida umumiy tushuncha
29 январь 2014, Среда
Avtogen jarayon haqida umumiy tushuncha
Metallurgiya sanoatida, xususan, mis eritishda butun sarf bo‘lgan xarajatlarning teng yarmi xomashyolarni va shixtalarni tayyor­lashga ham­da erit...
Читать далее
Konni ochish va ruda konlarini tayyorlash asoslari
25 январь 2014, Суббота
Konni ochish va ruda konlarini tayyorlash asoslari
Ruda konlari xuddi qatlamli (ko’mir) konlari ochiladigan kon laxmlari (stvollar, shtolnyalar, kvershlaglar) orqali ochiladi. Ruda konlari qatlaml...
Читать далее
ГОТОВЫЕ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДИПЛОМНЫЕ, НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
SKACHAT-BESPLATNO.INFO © 2013-2019