Бозор  шароитида  капитал  қўйилмаларни  ҳисобга  олишнинг  хусусиятлари, бухгалтерия  ҳисобининг роли
12 сентябрь 2014, Пятница
Бозор шароитида капитал қўйилмаларни ҳисобга олишнинг хусусиятлари, бухгалтерия ҳисобининг роли
Бозор и?тисодиёти шароитида мамлакатимиз и?тисодиётини бар?арор ривожлантириш, шунингдек саноат тармо?лари тизимидаги янги инфратузилмаларнинг молиявий ?олатини муста?камлаш ва и?тисодий ра?обатбардошлигини таъминлаш ни?оятда долзарб муаммолардан бири ?исобланади. Шу ўринда Президентимиз И.А.Каримов таъкидлаганидек, «… 2012-йилда мамлакатимизнинг ю?ори суръатлар билан бар?арор ўсишини таъкидлар э...
Читать далее
Халаро валюта муносабатлари
01 декабрь 2013, Воскресенье
Халаро валюта муносабатлари
Итисодий алоалар давлатлараро доирага чииб байналминаллашиб боради. Пул халаро итисодий муносабатлар воситасига айланади. Пулнинг жаон хўжалигида амал илиши ва турли халаро итисодий алоаларга хизмат илиши билан боглик итисодий муносабатлараро иктисодий муносабатлар деб аталади. Валюта - бу мамлакатлар пул бирлиги (масалан, сўм, цена, марка, рубль, доллар, риёл ва бошкалар). ар бир...
Читать далее
Суурта хууи
01 декабрь 2013, Воскресенье
Суурта хууи
Суурта хууи суурта ташкилотлари билан суурталанувчилар, хамда кредит ташкилотлари ўртасидаги хууий муносабатлари ифодалайди. Бундай муносабатлар мамлакатимиз Конституцияси асосида вужудга келган атор хууий хужжатларда ўз ифодасини топади. Бу хууий хужжатларга уйидагилар киради: 1. Фуаролик кодекси 2. Суурта фаолияти хаидаги Республика онуни 3. Давлат суурта ташкилотлари хаидаги низомлар 4. Хусусий с...
Читать далее
Божхона органлари ва улар фаолиятининг асослари
01 декабрь 2013, Воскресенье
Божхона органлари ва улар фаолиятининг асослари
Республикамизда божхона органлари фаолиятининг ууий асослари 1997 йил 29 августда абул илинган «Ўзбекистон Республикасининг Давлат Божхона хизмати тўрисида»ги онуни ва боша меъёрий ужжатлар билан тартибга солиб турилади. Божхона органлари Ўзбекистон Республикасининг ягона божхона сиёсатини амалга ошириш ва итисодий манфаатларини имоя илиш масадида тузилади. Ўзбекистон РеспубликасинингДавлат божхо...
Читать далее
Молия тизими
01 декабрь 2013, Воскресенье
Молия тизими
Ижтимоий ишлаб чиаришнинг турли шароитларда молиянинг ривожланиши онуниятини тахлил илиш молиявий муносабатларнинг мохиятида умумий белгилар мавжудлигидан гувохлик беради. Бу молияни амал илишнинг обектив сабаблари ва шартларини саланиб олинганлигини билан таърифланади. Буларнинг орасида иккитаси ажралиб туради: товар-пул муносабатларининг ривожланиши ва бу муносабатларнинг субъекти сифатида давлатнинг амал илиши. Боша ийм...
Читать далее
Lizing tushunchasi va uning iqtisodiy tarkibi.
01 декабрь 2013, Воскресенье
Lizing tushunchasi va uning iqtisodiy tarkibi.
Lizing - lizing shartnomasini amalga oshirish bilan bog`liq iqtisodiy va huquqiy munosabatlarning majmuasi hisoblanadi. Lizingni ajratib turuvchi...
Читать далее
Фондлар ва кредитлар хисоби
01 декабрь 2013, Воскресенье
Фондлар ва кредитлар хисоби
Бозор муносабатларининг арор топиши ва ривожланиши шароитида корхона мустаил равишда ўз маблалари манбаларини шакллантирадилар. Корхонанинг ўз маблалари манбаларини уйидагилардан иборат: 1. Устав капитали 2. ўшилган капитал 3. Резерв капитал 4. Тасимланмаган фойда 5. Масадли жамармалар ва тўловлар резерви. Устав капитали корхона ўз маблаларини шакллантиришнинг асосий манбаи исобланади. Устав кап...
Читать далее
Молия тизими. Пул муоммаласи ва банклар
01 декабрь 2013, Воскресенье
Молия тизими. Пул муоммаласи ва банклар
Давлат молияси, молия ресурслари, соликлар, молия бозори, давлат бюджети, пул муоммаласи конуни, инфляция, кредит, банк тизими, кимматбахо когозлар. Молия кредит муносабатлари пул маблаглари билан боглик муносабатдир. Бозор иктисодиёти асосини товар-пул муносабатлари ташкил этади. Молия категория сифатида халк хужалигида пул ресурсларини хал этувчи: уларни таксимлаш ва ишлатиш борасидаги иктисодий муносабатлар...
Читать далее
Инфляция ва пайдо бўлиш шакллари
01 декабрь 2013, Воскресенье
Инфляция ва пайдо бўлиш шакллари
Инфляция лотинча “inflatio” сузидан олинган булиб “иш”, “буртиш”, “купчиш” деган маънони англатади. Бу суз XIX асрнинг урталаридан бошлаб иктисодчилар томонидан иктисодий термин сифатида ишлатилгунча кадар, у тиббиётда хавфли усма касалини ифодалашда кулланилган. Тарих хакикатда ам бу сузнинг ар томонлама хавфли эканлигини курсатди. Чунки инфляция кандайдир алоида олинга...
Читать далее
Byudjеt-sоliq (fiskаl) sеktоri
01 декабрь 2013, Воскресенье
Byudjеt-sоliq (fiskаl) sеktоri
“DMО bo`yichа qo`llаnmаni”ning bоshidаyoq dаvlаt bоshqаruv оrgаnlаri funkciyalаrigа izоh bеrilаdi: imtiyozli bоzоr хizmаtlаrni tаklif qilish yo`li bilаn dаvlаt siyosаtini оlib bоrish vа dаrоmаdlаrni, аsо...
Читать далее
Тижорат банкларини даромадларини соликка тортишни такомиллаштириш
24 ноябрь 2013, Воскресенье
Тижорат банкларини даромадларини соликка тортишни такомиллаштириш
Жамият ривожланиши тарихида хали бирорта давлат соликларсиз яшаган эмас. Бозор иктисодиёти шароитида хам давлат узининг ички ва ташки вазифаларини, хар хил ижтимоий, иктисодий ва сиёсий чора-тадбирларини амалга ошириш учун зарур булган маблагларнинг асосий кисмини соликлар оркали туплайди. Жумладан, соликлар давлат, вилоят, туман бюджетларини шакллантиради, давлат ижтимоий дастури учун молиявий нег...
Читать далее
Соддалаштирилган солик тизими
06 ноябрь 2013, Среда
Соддалаштирилган солик тизими
Бугунги кунда мамлакат итисодиётини модернизациялаш жараёнида соли тизимида ам итисодий ислоотлар амалга оширилмода. Мамлакатимизда амалга оширилаётган соли сиёсатини янада такомиллаштириш, солиларнинг фискаль ва рабатлантирувчи функцияларини кучайтириш, хамда кичик бизнес субьектларини ривожлантириш ва итисодиётда тутган ўрнини ошириш бугунги куннинг энг муим масалаларидан бири бўлиб олмода. ...
Читать далее
ГОТОВЫЕ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДИПЛОМНЫЕ, НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
SKACHAT-BESPLATNO.INFO © 2013-2019