» » Бозор шароитида капитал қўйилмаларни ҳисобга олишнинг хусусиятлари, бухгалтерия ҳисобининг роли

Бозор шароитида капитал қўйилмаларни ҳисобга олишнинг хусусиятлари, бухгалтерия ҳисобининг роли

12 сентябрь 2014, Пятница
1 154
0

Бозор и?тисодиёти шароитида мамлакатимиз и?тисодиётини бар?арор ривожлантириш, шунингдек саноат тармо?лари тизимидаги янги инфратузилмаларнинг молиявий ?олатини муста?камлаш ва и?тисодий ра?обатбардошлигини таъминлаш ни?оятда долзарб муаммолардан бири ?исобланади. Шу ўринда Президентимиз И.А.Каримов таъкидлаганидек, «… 2012-йилда мамлакатимизнинг ю?ори суръатлар билан бар?арор ўсишини таъкидлар эканмиз, бунинг боиси ва омилини авваламбор и?тисодиётимизга йўналтирилган капитал мабла?лар, инвестициялар тобора ўсиб бораётганида, бу кўрсаткич ялпи ички ма?сулотга нисбатан 22,9 фоизни ташкил этганида, деб ?исоблашимиз зарур.

Ўтган йилда и?тисодиётимизга 11 миллиард 700 миллион доллар ми?дорида ички ва хорижий инвестициялар жалб этилди ёки бу борадаги кўрсаткич 2011-йилга нисбатан 14 фоизга ўсди. Жами инвестицияларнинг 22 фоиздан ёки 2 миллиард 500 миллион доллардан орти?ини хорижий инвестициялар ташкил этди, уларнинг 79 фоиздан кўпро?и тў?ридан-тў?ри хорижий инвестициялардир.

Эътиборга сазовор томони шуки, жами инвестицияларнинг ?арийб 74 фоизи ишлаб чи?аришни модернизация ?илиш ва янгилашга ?аратилган дастур ва лойи?аларни амалга оширишга йўналтирилди.

Шу борада фа?ат ўтган йилнинг ўзида умумий ?иймати 1 миллиард 600 миллион доллардан орти? бўлган капитал ?ўйилмалар ўзлаштирилиб, 205 та йирик инвестиция объекти ?уриб битказилди. Ўтган йил якунларини сар?исоб ?илар эканмиз, авваламбор шуни таъкидлашимиз керакки, глобал жа?он и?тисодиётида ?али-бери са?ланиб ?олаётган жиддий муаммоларга ?арамасдан, 2012-йилда Ўзбекистон ўз и?тисодиётини бар?арор суръатлар билан ривожлантиришни давом эттирди, а?оли турмуш даражасини изчил юксалтиришни таъминлади, дунё бозоридаги ўз позициясини муста?камлади.

Бу даврда мамлакатимиз ялпи ички ма?сулоти 8,2 фоизга ўсди, саноат ишлаб чи?ариш ?ажми 7,7 фоизга, ?ишло? хўжалиги 7 фоизга, чакана савдо айланмаси ?ажми 13,9 фоизга ошди.

Макрои?тисодий бар?арорлик ва и?тисодиётнинг мутаносиблиги таъминланди. 

Мaмлaкaтимизни и?тисoдий ривoжлaнтиришгa ?aрaтилгaн узo? муддaтли стрaтeгик мa?сaдни aмaлгa oширишнинг мaнти?и мустa?иллигимизнинг дaстлaбки кунлaридaн бoшлaнгaн вa Ўзбeкистoннинг жa?oн бoзoридaги рa?oбaтдoшлигини oшириш вa мaв?eини мустa?кaмлaшгa йўнaлтирилгaн тaркибий ўзгaришлaр вa юксaк тexнoлoгиялaргa aсoслaнгaн зaмoнaвий тaрмo?лaр вa ишлaб чи?aриш сo?aлaрини жaдaл ривoжлaнтириш сиёсaтини 2013 йилдaги aсoсий устувoр йўнaлиш сифaтидa дaвoм эттиришни тa?oзo этмo?дa. 

Бу ўриндa ишлaб чи?aришни дивeрсификaция ?илиш вa мaмлaкaтимиздaги xoмaшё вa рeсурслaргa бoй мaвжуд мaнбaлaрдaн o?илoнa фoйдaлaниш aсoсидa ю?oри ?ўшимчa ?иймaтгa эга бўлгaн юксaк тexнoлoгик мa?сулoтлaрни ишлaб чи?aришни тaъминлaйдигaн исти?бoлли и?тисoдиёт тaрмo?лaри ?a?идa сўз бoрмo?дa. 

Aнa шу мa?сaдлaргa эришиш учун “2011-2015 йиллaрдa Ўзбeкистoн сaнoaтини ривoжлaнтиришнинг устувoр йўнaлишлaри тў?рисидa”ги дaстур тaсди?лaнди. Ушбу дaстур сaнoaт сo?aсидa умумий ?иймaти ?aрийб 50 миллиaрд дoллaрни тaшкил этaдигaн 500 дaн oрти? йирик инвeстиция лoйи?aсини aмaлгa oширишни кўздa тутaди. 

Ишлaб чи?aришни мoдeрнизaция ?илиш, тexник вa тexнoлoгик ?aйтa жи?oзлaш, и?тисoдиётнинг eтaкчи тaрмo?лaрини жaдaл янгилaш биз учун энг му?им устувoр вaзифa сифaтидa изчил дaвoм эттирилaди. 

Ушбу муаммоларнинг ижобий ?ал этилиши, хусусан  саноат тармо?ларини моддий-техника ?олатини яхшилаш, уларнинг ишлаб чи?ариш имкониятларини кенгайтириш капитал ?ўйилмаларни самарали амалга оширишга бевосита бо?ли?дир.

 

Мамлакатимиз ?исоб тизимида саноат тармо?ларида капитал ?ўйилмаларни ?исобга олишнинг амалдаги тизими сарфланган капитал харажатларни тўли? ва ишончли акс эттириш, лойи?аларни молиялаштиришга жалб этилган мабла?ларни ани? ма?садга йўналтириш, капитал ?урилишни молиялаштиришда мабла?лар та?чиллигини бартараф этиш ?амда ?урилиши тугалланган объектларни фойдаланишга ўз ва?тида топширилишини таъминлаш имконини бермайди. Шунингдек, республикамизда бу масалалар бухгалтерия ?исобининг хал?аро стандартлари ва бош?а меъёрий ?ужжатлар талаблари да¬ражасида илмий жи?атдан тўли? ?ал этилмаган. Бундан таш?ари, и?тисодчи олимлар томонидан капитал ?ўйилмалар ?исобини такомиллаштириш бўйича ?озиргача бажарилган тад?и?отлар асосан режали и?тисодиёт тамойилларига мувофи?лаштирилган бўлиб, бу борадаги муаммоларнинг замонавий ечимларини батафсил ?амраб олмайди.

 

 

Тулик тайёр рефератни бизнинг сайтдан юклаб олишингиз мумкин.

Bozor-sharoitida-kapital.doc [333,5 Kb] (cкачиваний: 178)

РЕФЕРАТ НА ЭТУ ТЕМУ СКАЧАЛИ С САЙТА СКАЧАТЬ-БЕСПЛАТНО.ИНФО В TAS-IX!

ГОТОВЫЕ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДИПЛОМНЫЕ, НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
SKACHAT-BESPLATNO.INFO © 2013-2019