» » Темур ва Темурийлар даври маданияти (XIV асрларнинг иккинчи ярми XV)

Темур ва Темурийлар даври маданияти (XIV асрларнинг иккинчи ярми XV)

09 сентябрь 2014, Вторник
1 832
0

Шох Валилуллох Амир Хусрав Дехлавий каби Хиндистонда ўрта аср даврида форсийзабон адабиётининг ривожига бе?иёс хисса ?ўшган буюк адиб ва мутафаккирдир. Ўрта аср даврида Хиндистонда исломни ислох ?илиш ва уни кенг тар?иб ?илишда Шох Валилуллохнинг хизмати буюкдир. Амир Хусрав Дехлавий Хиндистонда Ўрта аср даврида форсий забон адабиётининг ривожига бе?иёс хисса ?ўшган буюк адиб бўлиб ?олди. Шох Валилуллох (1703-1762) у дунёга келганда бобурийлар сулоласининг ?уёши ботаётган эди. Инглиз коланизаторлари Хиндистонга бостириб киргач, 1717 йили бобурийлар томонидан улар кенг имтиёзлар олабошладилар. XVIII асрда бошланган антифеодал харакатлар Бобурийлар сулоласига ?арши кўтарилган харакатга айланди. ?ишло?ларда бошланган антифеодал харакатлар ?арши кўтарилган шахардаги савдогар ва хунармандларнинг харакатлари билан ?ўшилиб кетган эди.Бу харкатлар диний тоифачилик доирасидан чи?иб кетмаганди. Муслмон хукмронларнинг ўртасида ўша даврда ?арама-?арши гурухлар хам пайдо бўлганди. Муслмон бойлари ўртасидаги ички низолар таш?аридан бўлаётган ?аршиликларга бардош бера олмай ?ола бошлади.

1738 -1739 йиллари Эрон ( "Юнон-Эрон уруши" хакида реферат ) подшохи Нодиршохнинг юришлари, Аф?онистон подшохи Дурронийнинг юриши бобурийлар сулоласини ин?ирозга олиб келди.Бу даврга келиб мавжуд ижтимоий фикрлар чу?ур ин?ирозга учраётган эди. Хатто узо?ни кўзлайдиган феодал синфнинг мафкурача ин?ирозга юз тутган феодал жамиятнинг ичидан етилиб чи?аётган янги куртакларга эътибор беришмаган эди. Ана шунда уларнинг икки юзламачиликлари кўрина бошлади. Шулар орасида Шох Валиуллох бор эди. Бобурийлар сулоласининг сўнги хокими Аурангзебнинг ўлимидан 4 йил илгари Шох Валиуллох дунёга келади. У Дехлидаги йирик мутаасиб диндор Абдур Рахимнинг ў?ли эди. 14 ёшда у муслмонларнинг тўли? таълим олувчи курсини тугатиб, сўфий о?имнинг На?шбандия мактабида таълим олади. 16 ёшида отаси ташкил этган мадрасада мударрислик ?илади. У ўзи очган мадрасасида бойларнинг болалари билан бирга камба?алларнинг болаларини ў?итиш учун подшох томонидан моддий ёрдам бериларди. Шох Валиуллохнинг ?арашлари асосида ?уръон ва хадис таълимотлари ётади. Хадисларнинг билимдони араб рухонийлари хисобланарди. Шунинг учун у Маккага бориб, рухонийлардан хадисларни ўрганади. Бу ерда ?адимги олимларнинг араб тилига ?илинган таржималари ва шархлари билан танишган. Унинг ?ояларининг кучи шунда эдики у ўрта аср жамиятнинг гуллаган даврга ?айтишга даъват этган эди. У ўзининг хаёт ма?садини Хиндистонда муслмон жамоаларининг мав?еини мустахкамлашда кўрди.

 

 

 

Тулик тайёр рефератни бизнинг сайтдан юклаб олишингиз мумкин.

Shoh-Valilulloh.doc [54 Kb] (cкачиваний: 294)

РЕФЕРАТ НА ЭТУ ТЕМУ СКАЧАЛИ С САЙТА СКАЧАТЬ-БЕСПЛАТНО.ИНФО В TAS-IX!

 

 

 

 

 

 

ГОТОВЫЕ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДИПЛОМНЫЕ, НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
SKACHAT-BESPLATNO.INFO © 2013-2019