» » Совет ҳокимиятининг Ўзбекистонда амалга оширган сиёсий, иқтисодий – Ижтимоий тадбирлари ва уларнинг мустамлакачилик моҳияти

Совет ҳокимиятининг Ўзбекистонда амалга оширган сиёсий, иқтисодий – Ижтимоий тадбирлари ва уларнинг мустамлакачилик моҳияти

09 сентябрь 2014, Вторник
1 604
0

?аршилик кўрсатиш ?аракати ма?лубиятга учрагандан сўнг совет давлати Ўзбекистонда социалистик тузумни барпо ?илишга киришди. 20-30-йиллар давомида хусусий сектор деярли бутунлай тугатилди. Саноат, транспорт, ?ишло? хўжалиги ва бош?а тармо?лардаги кўплаб ишлаб-чи?ариш воситалари давлат ёки колхоз-кооператив мулкига айлантирилди. Натижада давлат хал? хўжалигини исталганча бош?ариш имкониятига эга бўлди. Маъмуриятчилик, буйру?бозлик и?тисодиётни ривожлантиришнинг асосий усулига айланди.Урушдан олдинги йилларда Ўзбекистонда амалга оширилган йирик ижтимоий тадбирлардан бири – бу индустрлаштириш сиёсати бўлди. 20-йилларнинг ўрталарида Ўзбекистон  ?оло? аграр ўлка эди. Республика саноати унча катта бўлмаган пахта тозалаш, ё?-мой ишлаб чи?ариш, консерва саноатидан иборат эди, ?олос. Шу боисдан республикамизда кўпдан-кўп саноат корхоналарининг барпо этилиши му?им ижтимоий-сиёсий а?амиятга эга эди. Аммо Ўзбекистонда индустрлаштириш осон кечмади. Республика ишлаб чи?арувчи кучларининг етарли даражада ривожланмаганлиги, миллий ишчилар синфи ва инженер-техник ходимларнинг озлиги, а?олининг саводхонлик даражасининг пастлиги – буларнинг ?аммаси индустрлаштириш жараёнида ?ўшимча ?ийинчиликлар ту?дирди. Лекин бундан ?атъи назар хал?имизнинг фидокорона ме?нати, Россия ( Россия хакида реферат ) ва бош?а республикаларнинг ?ардошларча ёрдами туфайли 1925-1940 йилларда Ўзбекистонимизнинг индустриал салохияти бе?иёс даражада ўсди. Янгидан-янги корхоналарнинг ишга туширилиши туфайли республикамизда саноат ма?сулотининг ялпи хажми 1925-1928 йиллар давомида 55 фоизга, 1929-1932 йилларда 230 фоизга, 19ЗЗ-1937 йилларда 243,8 фоизга, 1938-1941 йилларда эса 132 фоизга ошди. Фар?она ва Тошкент тў?имачилик комбинатлари, Самар?анд, Бухоро ва Мар?илон пиллакашлик фабрикалари, Тошкент пойабзал фабрикаси, "Тошсельмаш" заводи, Катта?ўр?он мой-экстракт заводи ва кўплаб бош?а корхоналар ўша даврда бунёд этилди. 

Индустрлаштириш натижасида республикамизда ишчилар синфининг сони кескин ошди. Иккинчи беш йилликнинг о?ирига келиб саноат ишчиларининг сони 130,5 минг кишини ташкил этди, уларнинг 36,2 фоизи хотин-?излардан иборат эди. Урушдан олдинги даврдаё? Ўзбекистон ( Узбекистон хакида реферат ) индустриал-аграр республикага айланди. Халк хўжалигида саноат ма?сулотининг улуши 70 фоизни ташкил этди. Йирик саноат корхоналари базасида Чирчи?, Бекобод, Катта?ўр?он, Янгийўл, ?увасой сингари янги индустриал ша?арлар ?ад кўтарди. Саноат билан бир ?аторда энергетика, темир йўл, сув ва автомобиль транспорти ?амда ало?а воситалари ?ам ривожланди. Буларнинг ?аммаси республикамиз киёфасини тубдан ўзгартириб юборди. Шу билан бирга индустрлаштириш чо?ида маълум хатоликлар ва нуксонларга ?ам йўл куйилди.

 

 

Тулик тайёр рефератни бизнинг сайтдан юклаб олишингиз мумкин.

 

РЕФЕРАТ НА ЭТУ ТЕМУ СКАЧАЛИ С САЙТА СКАЧАТЬ-БЕСПЛАТНО.ИНФО В TAS-IX!

ГОТОВЫЕ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДИПЛОМНЫЕ, НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
SKACHAT-BESPLATNO.INFO © 2013-2019