Suv kimyosi va mikrobiologiya asoslari haqida ajoyib to'liq referat
08 июнь 2015, Понедельник
Suv kimyosi va mikrobiologiya asoslari haqida ajoyib to'liq referat
Tabiiy suv turlari. Suv - buyuk tabiat inomi ekanligini hamma ham chuqur anglab etganmi? Barcha kishilar uchun mazkur savolga ijobiy javob olish,...
Читать далее
Aminokislotalar haqida to`liq referat
04 июнь 2015, Четверг
Aminokislotalar haqida to`liq referat
Karboksil va aminoguruhi saqlovchi organik birikmalarga aminokislotalar deyiladi. Oqsillar aminokislotalar qoldig’idan tashkil topganligi sababli,...
Читать далее
Атом ва ядро физикаси. Атомнинг Томсон модели хакидаги реферат
04 июнь 2015, Четверг
Атом ва ядро физикаси. Атомнинг Томсон модели хакидаги реферат
XIX асрларда атом мураккаб тузилишга эга эканлигини хеч ким билмаган, атом материянинг охирги нуктасидир деган фикрлар юритилган. Электронни кашф...
Читать далее
Atom tuzilishi haqidagi to'liq referat
04 июнь 2015, Четверг
Atom tuzilishi haqidagi to'liq referat
Fanda uzoq muddat davomida atom bo’linmas zarracha deb tushunib kelingan, ya‘ni atomda boshqa elementar zarrachalar yo’k deyiladi. Undan tashqari...
Читать далее
Физика тарихи
31 май 2015, Воскресенье
Физика тарихи
Физика тарихини урганиш бу умумий физикавий билимлар- нинг ажралмас бир кисмидир. чунки физика фанини урганиш билан унинг тарихи хам урганиб...
Читать далее
Фазо ва вакт тушунчаси
31 май 2015, Воскресенье
Фазо ва вакт тушунчаси
Моддий нукталар харакатини хар кандай физик ходиса каби фазода вакт утиши билан юз беради. Шунинг учун хар кандай физик назария, жумладан классик...
Читать далее
Статистик физика фанига кириш
31 май 2015, Воскресенье
Статистик физика фанига кириш
Жисмлар жуда кичик микрозаррачалардан ташкил топган. Бу микрозаррачалар сони жуда ката, масалан 1 см3 хажмдаги газ молекулалар сони ~1019 та,...
Читать далее
Идеал ва реал газлар
31 май 2015, Воскресенье
Идеал ва реал газлар
Идеал газ деб шундай фаразий газга айтиладики, унинг молекулалари ну?тавий бўлиб орасидаги тортишиш кучи нолга тенг бўлади. Маълумки, табиатда бундай...
Читать далее
Доимий электр токи ва унинг қонунлари
31 май 2015, Воскресенье
Доимий электр токи ва унинг қонунлари
Электр токи деб, эектр зарядларининг тартибли ?аракатига айтилади. Электр токига берилган бу таъриф бир томонлама бўлиб электр токининг умумийлигини...
Читать далее
Бозе – Эйнштейн статистикаси
31 май 2015, Воскресенье
Бозе – Эйнштейн статистикаси
Бозе – Эйнштейн статистикаси 1924 йилда ?инд физиги Ш. Бозе томонидан фотонларн тавсифлаш учун кашф этилган. Шу йили А. Эйнштейн идеал газларни...
Читать далее
Biologik kimyo asoslari
31 май 2015, Воскресенье
Biologik kimyo asoslari
Bioorganik kimyo XX asrning ikkinchi yarimlarida «Organik kimyo» fanida alohida bo’lim sifatida ajrala boshladi. U hayot faoliyati jarayonlarida...
Читать далее
Atomda elektronning energetik holati va ularning orbitallarda taqsimlanishi
31 май 2015, Воскресенье
Atomda elektronning energetik holati va ularning orbitallarda taqsimlanishi
Kvant sonlari. Atom tuzilishini yanada chuqurroq tekshirish elektronning ikki xil tabiati borligini ko'rsatdi. Unda zarracha xususiyati ham, to'lqin...
Читать далее
ГОТОВЫЕ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДИПЛОМНЫЕ, НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
SKACHAT-BESPLATNO.INFO © 2013-2019